نرخ جریمه

نرخ جریمه‌های رانندگی در کشورهای گوناگون
حفظ نظم و پیشگیری از حوادث رانندگی در جوامع شهری نیازمند توجه و احترام به قوانین رفت و آمد وسایل نقلیه عمومی است. متاسفانه در اکثر موارد، قوانین راهنمایی و رانندگی در مقایسه با دیگر قوانین، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. ...