• قیمت کوییک S

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
 • معمولی
  تیپ DA
  تیپ R (کوییک SR)
  1400-1402
 • 338,000,000
  340,000,000
  344,000,000
  260,000,000 الی 340,000,000
 • قیمت ساینا S

 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • ساینا اس
  ساینا S تیپ DA
  1399-1402
 • 344,000,000
  348,500,000
  240,000,000 الی 330,000,000
 • قیمت شاهین

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
 • تیپ 2
  GL تیپ 1
  تیپ 3
  1400-1402
 • 580,000,000
  544,000,000
  587,500,000
  420,000,000 الی 570,000,000
 • قیمت پادرا پلاس

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
 • بنزینی
  دوگانه سوز
  لانگ
  1401
 • 610,000,000
  675,000,000
  0
  510,000,000 الی 580,000,000
 • قیمت کوییک r

 • صفر
  صفر
  کارکرده
 • سفید
  تیپ DA
  1398-1402
 • 340,000,000
  342,000,000
  250,000,000 الی 340,000,000
 • قیمت چانگان CS35

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 98
  1395-1398
  2015
 • 1,050,000,000
  570,000,000 الی 880,000,000
  570,000,000 الی 730,000,000
 • قیمت کوییک

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • دنده ای
  اتوماتیک پلاس
  تیپ DA
  دنده ای 1397-1402
  اتوماتیک 1397-1402
 • 335,000,000
  408,000,000
  337,000,000
  220,000,000 الی 320,000,000
  270,000,000 الی 400,000,000
 • قیمت ساینا

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 1401
  دنده ای 1395-1401
  اتوماتیک 1397
 • 325,000,000
  200,000,000 الی 310,000,000
  290,000,000 الی 380,000,000