قیمت کارخانه محصولات سایپا / اردیبهشت ۱۴۰۱

بروزرسانی در: یکشنبه 4 اردیبهشت 01 ساعت 10:59
قیمت کارخانه محصولات سایپا / اردیبهشت 1401

به روز رسانی ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه فروردین ۱۴۰۱ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه اردیبهشت ۱۴۰۱ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال، هزینه جدید بیمه نامه شخص ثالث و هزینه جدید نصب پلاک از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.
 

خودرو

قیمت نهایی (فروردین ۱۴۰۱) قیمت نهایی (اردیبهشت ۱۴۰۱)

تیبا صندوقدار 

۱۱۹.۸۲۶.۰۰۰ ۱۱۹.۹۲۶.۰۰۰

تیبا۲

۱۲۶.۸۳۷.۰۰۰ ۱۲۶.۹۳۶.۰۰۰

ساینا

۱۲۴.۶۱۱.۰۰۰ ۱۲۴.۷۱۱.۰۰۰

ساینا S

۱۶۹.۷۱۷.۰۰۰ ۱۶۹.۸۱۷.۰۰۰

کوییک

۱۶۷.۹۶۱.۰۰۰ ۱۶۸.۰۶۱.۰۰۰

کوییک R

۱۷۷.۹۰۶.۰۰۰ ۱۷۷.۹۰۶.۰۰۰

کوییک S

۱۸۴.۵۴۹.۰۰۰ ۱۸۴.۵۴۹.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰ ۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰

شاهین G

۳۴۴.۴۶۶.۰۰۰ ۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰ ۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ ۱۷۶.۴۷۶.۰۰۰
نیسان تک سوز ۲۴۲.۳۴۴.۰۰۰ ۲۴۳.۳۸۱.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

--- ۲۵۸.۷۲۶.۰۰۰

نیسان تک آپشنال (رادیال)

--- ۲۶۱.۵۹۰.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۲۸۴.۲۸۵.۰۰۰ ۲۸۵.۳۲۲.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۷.۱۵۰.۰۰۰ ۲۸۸.۱۲۲.۰۰۰

پادرا پلاس

--- ۳۰۰.۸۹۱.۰۰۰
نیسان دیزل ۳۱۵.۱۵۶.۰۰۰ ۳۱۶.۱۹۳.۰۰۰

 

به روز رسانی ۱۶ فروردین ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه فروردین ۱۴۰۱ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

 

خودرو

قیمت نهایی (اسفند ۱۴۰۰)

قیمت نهایی (فروردین ۱۴۰۱)

تیبا صندوقدار 

۱۱۹.۱۵۳.۰۰۰

۱۱۹.۸۲۶.۰۰۰

تیبا۲

۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰

۱۲۶.۸۳۷.۰۰۰

ساینا

۱۲۳.۹۳۸.۰۰۰

۱۲۴.۶۱۱.۰۰۰

ساینا S

۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰

۱۶۹.۷۱۷.۰۰۰

کوییک

۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰

۱۶۷.۹۶۱.۰۰۰

کوییک R

۱۷۷.۲۳۳.۰۰۰

۱۷۷.۹۰۶.۰۰۰

کوییک S

۱۸۳.۸۷۶.۰۰۰

۱۸۴.۵۴۹.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰

۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰

شاهین G

۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰

۳۴۴.۴۶۶.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰
نیسان تک سوز --- ۲۴۲.۳۴۴.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

۲۵۷.۶۸۸.۰۰۰

---

نیسان تک آپشنال (رادیال)

۲۶۰.۸۸۸.۰۰۰

---

نیسان دوگانه آپشنال

۲۸۳.۹۲۶.۰۰۰

۲۸۴.۲۸۵.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۶.۷۲۶.۰۰۰

۲۸۷.۱۵۰.۰۰۰

پادرا پلاس

۲۹۹.۸۵۳.۰۰۰

---
نیسان دیزل --- ۳۱۵.۱۵۶.۰۰۰

 

 

به روز رسانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه اسفند ماه ۱۴۰۰ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

خودرو

قیمت نهایی مصرف کننده + مالیات نقل و انتقال

تیبا صندوقدار (بدون ضبط)

۱۱۹.۱۵۳.۰۰۰

تیبا۲ (بدون ضبط)

۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰

ساینا

۱۲۳.۹۳۸.۰۰۰

ساینا S

۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰

کوییک

۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰

کوییک R

۱۷۷.۲۳۳.۰۰۰

کوییک S

۱۸۳.۸۷۶.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰

شاهین G

۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

۲۵۷.۶۸۸.۰۰۰

نیسان تک آپشنال (رادیال)

۲۶۰.۸۸۸.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۲۸۳.۹۲۶.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۶.۷۲۶.۰۰۰

پادرا پلاس

۲۹۹.۸۵۳.۰۰۰

 

به روز رسانی ۲ بهمن ۱۴۰۰: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

خودرو

قیمت نهایی مصرف کننده + مالیات نقل و انتقال

تیبا صندوقدار (بدون ضبط)

۱۱۹.۱۵۳.۰۰۰

تیبا۲ (بدون ضبط)

۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰

ساینا

۱۲۳.۹۳۸.۰۰۰

ساینا S

۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰

کوییک

۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰

کوییک R

۱۷۷.۲۳۳.۰۰۰

کوییک S

۱۸۳.۸۷۶.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰

شاهین G

۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

۲۵۷.۶۸۸.۰۰۰

نیسان تک آپشنال (رادیال)

۲۶۰.۸۸۸.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۲۸۳.۹۲۶.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۶.۷۲۶.۰۰۰

پادرا پلاس

۲۹۹.۸۵۳.۰۰۰

 

به روز رسانی ۲۷ دی ۱۴۰۰: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه دی ماه ۱۴۰۰ به همراه مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

خودرو

قیمت بدون مالیات نقل و انتقال 

قیمت نهایی + مالیات نقل و انتقال

تیبا صندوقدار (بدون ضبط)

۱۱۷.۳۲۹.۰۰۰

۱۱۸.۳۵۴.۰۰۰

تیبا۲ (بدون ضبط)

۱۲۴.۲۷۷.۰۰۰

۱۲۵.۳۶۴.۰۰۰

ساینا

۱۲۲.۸۷۲.۰۰۰

۱۲۳.۹۳۹.۰۰۰

ساینا S

۱۶۷.۵۷۸.۰۰۰

۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰

کوییک

۱۶۵.۸۳۸.۰۰۰

۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰

کوییک R

۱۷۵.۶۹۵.۰۰۰

۱۷۷.۲۳۴.۰۰۰

کوییک S

۱۸۲.۲۷۹.۰۰۰

۱۸۳.۸۷۶.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۴.۶۶۴.۰۰۰

۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰

شاهین G

۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰

۳۴۶.۷۳۳.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۶.۹۰۰.۰۰۰

۱۴۸.۱۱۹.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۲.۷۱۳.۰۰۰

۱۷۴.۰۳۱.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰

۲۵۴.۲۷۶.۰۰۰

نیسان تک آپشنال (رادیال)

۲۵۴.۸۰۰.۰۰۰

۲۵۷.۰۷۶.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۸۰.۵۱۴.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۸۳.۳۱۴.۰۰۰

پادرا پلاس

۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰

۲۹۶.۶۶۱.۰۰۰

 

به روز رسانی ۸ دی ۱۴۰۰: گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت پایه محصولات خود را ویژه دی ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد. 

خودرو

قیمت قطعی ویژه دی ماه ۱۴۰۰ (تومان)

تیبا صندوقدار (بدون ضبط) ۱۱۷.۳۲۹.۰۰۰
تیبا۲ (بدون ضبط) ۱۲۴.۲۷۷.۰۰۰
ساینا ۱۲۲.۸۷۲.۰۰۰
ساینا S ۱۶۷.۵۷۸.۰۰۰
کوییک ۱۶۵.۸۳۸.۰۰۰
کوییک R ۱۷۵.۶۹۵.۰۰۰
کوییک S ۱۸۲.۲۷۹.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۴.۶۶۴.۰۰۰
شاهین G ۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰
وانت ۱۵۱ ۱۴۶.۹۰۰.۰۰۰
وانت ۱۵۱ (آپشنال) ۱۷۲.۷۱۳.۰۰۰
نیسان تک آپشنال  ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰
نیسان تک آپشنال (رادیال) ۲۵۴.۸۰۰.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال (رادیال) ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
پادرا پلاس ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰

 

به روز رسانی ۱۷ آذر ۱۴۰۰: گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت پایه محصولات خود را ویژه آذر ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد.

معاون فروش گروه سایپا ضمن اعلام اصلاح قیمت محصولات تولیدی سایپا و افزایش بهای کارخانه‌ای خودرو، از تداوم روند طرح‌های هفتگی و مستمر فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو با هدف تنظیم بازار، پاسخ به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و کمک به حذف واسطه گری خبر داد.

حسین کاظمی گفت: به‌ دنبال افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد اولیه و نیز قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در ماه‌های اخیر که منجر به افزایش چشمگیر قیمتِ تمام شده محصولات و تحمیل زیان به سهامداران خودروسازان شده است، بهای کارخانه سبد محصولات سایپا از امروز به‌ طور متوسط ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

قیمت پایه کارخانه محصولات سایپا

خودرو قیمت جدید (تومان)
تیبا صندوقدار ۱۰۲.۴۲۱.۵۰۰
تیبا۲ ۱۰۸.۶۲۵.۰۰۰
ساینا ۱۰۶.۶۵۶.۰۰۰
ساینا S ۱۴۶.۵۷۲.۰۰۰
کوییک S ۱۵۹.۶۹۸.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۴۵.۰۱۸.۰۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۲۴۲.۱۸۵.۰۰۰
شاهین G ۳۰۳.۹۰۷.۰۰۰
وانت ۱۵۱ ۱۳۱.۷۱۵.۰۰۰

قیمت محصولات سایپا

فروش فوری سایپا

فروش نقدی سایپا

فروش اقساطی سایپا

ثبت نام پیش فروش سایپا

قیمت پراید

قیمت کارخانه محصولات پارس خودرو

کلمات کلیدی : قیمت کارخانه محصولات سایپا ، بخشنامه افزایش قیمت محصولات سایپا ، بخشنامه سایپا ، افزایش قیمت محصولات سایپا ، لیست قیمت کارخانه و جدول قیمت محصولات سایپا

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

172 دیدگاه ها برای "قیمت کارخانه محصولات سایپا / اردیبهشت ۱۴۰۱"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
پاییز
مهمان

کوییک s حواله میفروشم تحویل مهر ۱۴۰۱

محمد
مهمان

قیمت چنده چند می فروشی؟

مممم
مهمان

حواله کوییک sمیفروشم. تحویل مهر۱۴۰۱

هادی
مهمان

چند میفروشی

هانی
مهمان

سلام.حواله کوییک رو میفروشم

هادی
مهمان

کوییکr هس

مهدی
مهمان

فقط خدا ریشه همتون رو بکن که این ملت بدبخت فلک زده از شر شما بی پدر ومادرها راحت بشن ***

اعظم
مهمان

من امروز۱۸اسفند تکمیل وجه کوییک کردم نمایندگی میگه مدل ۱۴۰۰میشه .واقعا اینه عدل امام علی توکشور اسلامی که همه شیعه هستن؟اینطورحق مردموضایع میکنن؟واقعا ایناکه خداپیغمرنمیشناسن چرابه مردم تحمیل میکنن

Mohammadamin
مهمان

اولا که همه شیعه نیستن و جمعیت بزرگی از کشورمون رو مسلمانان عزیز اهل سنت تشکیل دادن!
دوما، شما زمانی حق اعتراض دارین که خودتون کاملا فردی آگاه و درست کار بوده باشین…
درست کار بودنتون رو نمیدونم، ولی مطمئنم که آگاه نیستین و اطرافتون رو نمیشناسید.
چون انتظاراتتون بیش از حد و در این کشور جایی نداره!
التماس تفکر

امید
مهمان

فقط میتونم بگم دست هرچی ***هست ازپشت بستین تو۷ ماه ۴۵ میلیون افزایش
***

علی
مهمان

واقعا ساینا اس چی بیشتر از ساینا داره که ۱۶۹ میلیون پولشه؟!!
سایپا به قرآن تو مسلمون نیستی.

دتنیاا
مهمان

گیرمون اوردن …ما هم خرشونیم.میگیریم.شک نکن

محمد
مهمان

سلام عزیزان ساینا اس تحویل اسفند ۱۴۰۰ الی. فروردین ۱۴۰۱ میفروشم

هانی حشمتی پور
مهمان

سلام چ قیمتی؟

محمد
مهمان

سلام ساینا اس تحویل اسفند ۱۴۰۰ میفروشم

ممد
مهمان

فروش حواله ساینا

اعظم
مهمان

چندمیفروشی چقدرواریزکردی تحویل کی هست؟