قیمت کارخانه محصولات سایپا / بهمن ۱۴۰۱

بروزرسانی در: یکشنبه 2 بهمن 01 ساعت 10:23
قیمت کارخانه محصولات سایپا / بهمن 1401

به روزرسانی ۲ بهمن ۱۴۰۱: لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه بهمن ماه ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل منتشر گردید.

نام محصول قیمت (تومان)
تیبا صندوق دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
تیبا ۲  ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰
تیبا۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰
 ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰

 

به روزرسانی ۱ دی ۱۴۰۱: لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

نام محصول

قیمت (تومان)

تیبا صندوق دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
تیبا ۲  ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰
تیبا۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰
 ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰

 

به روزرسانی ۲ آذر ۱۴۰۱: لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در آذر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
 

نام محصول

قیمت (تومان)

تیبا صندوق دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
تیبا ۲  ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰
تیبا۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰
 ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال ۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵) ۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز ۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰

 

به روزرسانی ۱۶ آبان ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در آبان ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.

قیمت کارخانه محصولات سایپا / آبان 1401

قیمت کارخانه محصولات سایپا / آبان ۱۴۰۱

 

به روزرسانی ۵ آبان ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در آبان ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.

نام محصول قیمت (تومان)
تیبا صندوق دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
تیبا ۲  ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰
تیبا۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰
 ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶،۶۴۴،۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۱۸.۱۳۵.۰۰۰
نیسان تک آپشنال رادیال ۳۲۳.۹۳۵.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۳۵۹.۱۳۵.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال رادیال ۳۶۴.۹۳۵.۰۰۰
نیسان دیزل ۳۸۹.۶۳۵.۰۰۰
پادرا پلاس ۳۶۵.۱۳۵.۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز ۳۹۹،۱۳۵،۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۲۰.۱۳۵.۰۰۰

 

به روزرسانی ۳ مهر ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در مهر ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.

نام محصول قیمت
تیبا صندوق دار ۱۲۰.۰۷۵.۰۰۰
تیبا پلاس ۱۴۱.۹۸۰.۰۰۰
تیبا ۲  ۱۲۷.۰۸۵.۰۰۰
تیبا۲ پلاس ۱۴۱.۹۸۰.۰۰۰
ساینا ۱۲۴.۸۶۰.۰۰۰
 ساینا پلاس ۱۴۱.۹۴۸.۰۰۰
ساینا اس ۱۶۹.۹۶۶.۰۰۰
کوییک اس ۱۸۴.۷۹۸.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۶۸.۲۰۹.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸.۰۷۰.۰۰۰
کوییک آر ۱۷۸.۱۵۵.۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲۸۸.۰۸۱.۰۰۰
شاهین جی ۳۴۴.۷۱۵.۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱۶۰.۶۱۲.۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱۸۶.۶۱۱.۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳۱۸.۱۳۵.۰۰۰
نیسان تک آپشنال رادیال ۳۲۳.۹۳۵.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۳۵۹.۱۳۵.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال رادیال ۳۶۴.۹۳۵.۰۰۰
نیسان دیزل ۳۸۹.۶۳۵.۰۰۰
پادرا پلاس ۳۶۵.۱۳۵.۰۰۰
پیکاپ کارون ۴۲۰.۱۳۵.۰۰۰

 

به روزرسانی ۳ شهریور ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در شهریورماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.

 

نام محصول قیمت (ریال)
تیبا صندوق دار ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰
تیبا پلاس ۱.۴۱۸.۴۵۰.۰۰۰
تیبا ۲  ۱,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰
تیبا۲ پلاس  ۱.۴۱۸.۴۵۰.۰۰۰
ساینا ۱,۲۴۷,۲۵۰,۰۰۰
 ساینا پلاس ۱.۴۱۸.۴۵۰.۰۰۰
ساینا اس ۱,۶۹۸,۳۱۰,۰۰۰
کوییک اس ۱,۸۴۶,۶۲۰,۰۰۰
کوییک معمولی ۱,۶۸۰,۷۴۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲,۷۷۸,۷۲۰,۰۰۰
کوییک آر ۱,۷۸۰,۲۰۰,۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲,۸۷۹,۴۶۰,۰۰۰
شاهین جی ۳,۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱,۶۰۴,۷۷۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱,۸۶۴,۷۶۰,۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان تک آپشنال رادیال ۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال رادیال ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل ۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 

به روزرسانی ۸ مرداد ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در مردادماه ۱۴۰۱ اعلام شد.

نام محصول قیمت (ریال)
تیبا صندوق دار ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰
تیبا پلاس ۱.۴۱۸.۴۵۰.۰۰۰
تیبا ۲  ۱,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰
تیبا۲ پلاس  ۱.۴۱۸.۴۵۰.۰۰۰
ساینا ۱,۲۴۷,۲۵۰,۰۰۰
 ساینا پلاس ۱.۴۱۸.۴۵۰.۰۰۰
ساینا اس ۱,۶۹۸,۳۱۰,۰۰۰
کوییک اس ۱,۸۴۶,۶۲۰,۰۰۰
کوییک معمولی ۱,۶۸۰,۷۴۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲,۷۷۸,۷۲۰,۰۰۰
کوییک آر ۱,۷۸۰,۲۰۰,۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک ۲,۸۷۹,۴۶۰,۰۰۰
شاهین جی ۳,۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی ۱,۶۰۴,۷۷۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال ۱,۸۶۴,۷۶۰,۰۰۰
نیسان تک آپشنال ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان تک آپشنال رادیال ۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال رادیال ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل ۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 

به روز رسانی ۱۶ خرداد ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه خردادماه ۱۴۰۱ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال و هزینه جدید نصب پلاک خودرو از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.
 

خودرو

قیمت قطعی (اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت قطعی (خرداد ۱۴۰۱)

تیبا صندوقدار 

۱۱۹.۹۲۶.۰۰۰ ۱۱۹.۹۴۰.۰۰۰

تیبا۲

۱۲۶.۹۳۶.۰۰۰ ۱۲۶.۹۵۰.۰۰۰

ساینا

۱۲۴.۷۱۱.۰۰۰ ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰

ساینا S

۱۶۹.۸۱۷.۰۰۰ ۱۶۹.۸۳۱.۰۰۰

کوییک

۱۶۸.۰۶۱.۰۰۰ ۱۶۸.۰۷۴.۰۰۰

کوییک R

۱۷۷.۹۰۶.۰۰۰ ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰

کوییک S

۱۸۴.۵۴۹.۰۰۰ ۱۸۴.۶۶۲.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰ ۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰

شاهین G

۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰ ۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰ ۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۶.۴۷۶.۰۰۰ ۱۷۶.۴۷۶.۰۰۰
نیسان تک سوز ۲۴۳.۳۸۱.۰۰۰ ۲۴۳.۳۸۱.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

۲۵۸.۷۲۶.۰۰۰ ۲۵۸.۷۲۶.۰۰۰

نیسان تک آپشنال (رادیال)

۲۶۱.۵۹۰.۰۰۰ ۲۶۱.۵۹۰.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۲۸۵.۳۲۲.۰۰۰ ۲۸۵.۳۲۲.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۸.۱۲۲.۰۰۰ ۲۸۸.۱۲۲.۰۰۰

پادرا پلاس

۳۰۰.۸۹۱.۰۰۰ ۳۰۰.۸۹۱.۰۰۰
نیسان دیزل ۳۱۶.۱۹۳.۰۰۰ ۳۱۶.۱۹۳.۰۰۰

 

 

به روز رسانی ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه فروردین ۱۴۰۱ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه اردیبهشت ۱۴۰۱ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال، هزینه جدید بیمه نامه شخص ثالث و هزینه جدید نصب پلاک از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.
 

خودرو

قیمت نهایی (فروردین ۱۴۰۱) قیمت نهایی (اردیبهشت ۱۴۰۱)

تیبا صندوقدار 

۱۱۹.۸۲۶.۰۰۰ ۱۱۹.۹۲۶.۰۰۰

تیبا۲

۱۲۶.۸۳۷.۰۰۰ ۱۲۶.۹۳۶.۰۰۰

ساینا

۱۲۴.۶۱۱.۰۰۰ ۱۲۴.۷۱۱.۰۰۰

ساینا S

۱۶۹.۷۱۷.۰۰۰ ۱۶۹.۸۱۷.۰۰۰

کوییک

۱۶۷.۹۶۱.۰۰۰ ۱۶۸.۰۶۱.۰۰۰

کوییک R

۱۷۷.۹۰۶.۰۰۰ ۱۷۷.۹۰۶.۰۰۰

کوییک S

۱۸۴.۵۴۹.۰۰۰ ۱۸۴.۵۴۹.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰ ۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰

شاهین G

۳۴۴.۴۶۶.۰۰۰ ۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰ ۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ ۱۷۶.۴۷۶.۰۰۰
نیسان تک سوز ۲۴۲.۳۴۴.۰۰۰ ۲۴۳.۳۸۱.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

--- ۲۵۸.۷۲۶.۰۰۰

نیسان تک آپشنال (رادیال)

--- ۲۶۱.۵۹۰.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۲۸۴.۲۸۵.۰۰۰ ۲۸۵.۳۲۲.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۷.۱۵۰.۰۰۰ ۲۸۸.۱۲۲.۰۰۰

پادرا پلاس

--- ۳۰۰.۸۹۱.۰۰۰
نیسان دیزل ۳۱۵.۱۵۶.۰۰۰ ۳۱۶.۱۹۳.۰۰۰

 

به روز رسانی ۱۶ فروردین ۱۴۰۱: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه فروردین ۱۴۰۱ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

 

خودرو

قیمت نهایی (اسفند ۱۴۰۰)

قیمت نهایی (فروردین ۱۴۰۱)

تیبا صندوقدار 

۱۱۹.۱۵۳.۰۰۰

۱۱۹.۸۲۶.۰۰۰

تیبا۲

۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰

۱۲۶.۸۳۷.۰۰۰

ساینا

۱۲۳.۹۳۸.۰۰۰

۱۲۴.۶۱۱.۰۰۰

ساینا S

۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰

۱۶۹.۷۱۷.۰۰۰

کوییک

۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰

۱۶۷.۹۶۱.۰۰۰

کوییک R

۱۷۷.۲۳۳.۰۰۰

۱۷۷.۹۰۶.۰۰۰

کوییک S

۱۸۳.۸۷۶.۰۰۰

۱۸۴.۵۴۹.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰

۲۷۷.۱۵۳.۰۰۰

شاهین G

۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰

۳۴۴.۴۶۶.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰
نیسان تک سوز --- ۲۴۲.۳۴۴.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

۲۵۷.۶۸۸.۰۰۰

---

نیسان تک آپشنال (رادیال)

۲۶۰.۸۸۸.۰۰۰

---

نیسان دوگانه آپشنال

۲۸۳.۹۲۶.۰۰۰

۲۸۴.۲۸۵.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۶.۷۲۶.۰۰۰

۲۸۷.۱۵۰.۰۰۰

پادرا پلاس

۲۹۹.۸۵۳.۰۰۰

---
نیسان دیزل --- ۳۱۵.۱۵۶.۰۰۰

 

 

به روز رسانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه اسفند ماه ۱۴۰۰ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

خودرو

قیمت نهایی مصرف کننده + مالیات نقل و انتقال

تیبا صندوقدار (بدون ضبط)

۱۱۹.۱۵۳.۰۰۰

تیبا۲ (بدون ضبط)

۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰

ساینا

۱۲۳.۹۳۸.۰۰۰

ساینا S

۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰

کوییک

۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰

کوییک R

۱۷۷.۲۳۳.۰۰۰

کوییک S

۱۸۳.۸۷۶.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰

شاهین G

۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

۲۵۷.۶۸۸.۰۰۰

نیسان تک آپشنال (رادیال)

۲۶۰.۸۸۸.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۲۸۳.۹۲۶.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۶.۷۲۶.۰۰۰

پادرا پلاس

۲۹۹.۸۵۳.۰۰۰

 

به روز رسانی ۲ بهمن ۱۴۰۰: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه بهمن ماه ۱۴۰۰ به همراه ۱ درصد مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

خودرو

قیمت نهایی مصرف کننده + مالیات نقل و انتقال

تیبا صندوقدار (بدون ضبط)

۱۱۹.۱۵۳.۰۰۰

تیبا۲ (بدون ضبط)

۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰

ساینا

۱۲۳.۹۳۸.۰۰۰

ساینا S

۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰

کوییک

۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰

کوییک R

۱۷۷.۲۳۳.۰۰۰

کوییک S

۱۸۳.۸۷۶.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰

شاهین G

۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

۲۵۷.۶۸۸.۰۰۰

نیسان تک آپشنال (رادیال)

۲۶۰.۸۸۸.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۲۸۳.۹۲۶.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۶.۷۲۶.۰۰۰

پادرا پلاس

۲۹۹.۸۵۳.۰۰۰

 

به روز رسانی ۲۷ دی ۱۴۰۰: لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات سایپا ویژه دی ماه ۱۴۰۰ به همراه مالیات نقل و انتقال از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

خودرو

قیمت بدون مالیات نقل و انتقال 

قیمت نهایی + مالیات نقل و انتقال

تیبا صندوقدار (بدون ضبط)

۱۱۷.۳۲۹.۰۰۰

۱۱۸.۳۵۴.۰۰۰

تیبا۲ (بدون ضبط)

۱۲۴.۲۷۷.۰۰۰

۱۲۵.۳۶۴.۰۰۰

ساینا

۱۲۲.۸۷۲.۰۰۰

۱۲۳.۹۳۹.۰۰۰

ساینا S

۱۶۷.۵۷۸.۰۰۰

۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰

کوییک

۱۶۵.۸۳۸.۰۰۰

۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰

کوییک R

۱۷۵.۶۹۵.۰۰۰

۱۷۷.۲۳۴.۰۰۰

کوییک S

۱۸۲.۲۷۹.۰۰۰

۱۸۳.۸۷۶.۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۴.۶۶۴.۰۰۰

۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰

شاهین G

۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰

۳۴۶.۷۳۳.۰۰۰

وانت ۱۵۱

۱۴۶.۹۰۰.۰۰۰

۱۴۸.۱۱۹.۰۰۰

وانت ۱۵۱ (آپشنال)

۱۷۲.۷۱۳.۰۰۰

۱۷۴.۰۳۱.۰۰۰

نیسان تک آپشنال 

۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰

۲۵۴.۲۷۶.۰۰۰

نیسان تک آپشنال (رادیال)

۲۵۴.۸۰۰.۰۰۰

۲۵۷.۰۷۶.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال

۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۸۰.۵۱۴.۰۰۰

نیسان دوگانه آپشنال (رادیال)

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۸۳.۳۱۴.۰۰۰

پادرا پلاس

۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰

۲۹۶.۶۶۱.۰۰۰

 

به روز رسانی ۸ دی ۱۴۰۰: گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت پایه محصولات خود را ویژه دی ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد. 

خودرو

قیمت قطعی ویژه دی ماه ۱۴۰۰ (تومان)

تیبا صندوقدار (بدون ضبط) ۱۱۷.۳۲۹.۰۰۰
تیبا۲ (بدون ضبط) ۱۲۴.۲۷۷.۰۰۰
ساینا ۱۲۲.۸۷۲.۰۰۰
ساینا S ۱۶۷.۵۷۸.۰۰۰
کوییک ۱۶۵.۸۳۸.۰۰۰
کوییک R ۱۷۵.۶۹۵.۰۰۰
کوییک S ۱۸۲.۲۷۹.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۴.۶۶۴.۰۰۰
شاهین G ۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰
وانت ۱۵۱ ۱۴۶.۹۰۰.۰۰۰
وانت ۱۵۱ (آپشنال) ۱۷۲.۷۱۳.۰۰۰
نیسان تک آپشنال  ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰
نیسان تک آپشنال (رادیال) ۲۵۴.۸۰۰.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال (رادیال) ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
پادرا پلاس ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰

 

به روز رسانی ۱۷ آذر ۱۴۰۰: گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت پایه محصولات خود را ویژه آذر ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد.

معاون فروش گروه سایپا ضمن اعلام اصلاح قیمت محصولات تولیدی سایپا و افزایش بهای کارخانه‌ای خودرو، از تداوم روند طرح‌های هفتگی و مستمر فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو با هدف تنظیم بازار، پاسخ به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و کمک به حذف واسطه گری خبر داد.

حسین کاظمی گفت: به‌ دنبال افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد اولیه و نیز قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در ماه‌های اخیر که منجر به افزایش چشمگیر قیمتِ تمام شده محصولات و تحمیل زیان به سهامداران خودروسازان شده است، بهای کارخانه سبد محصولات سایپا از امروز به‌ طور متوسط ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

قیمت پایه کارخانه محصولات سایپا

خودرو قیمت جدید (تومان)
تیبا صندوقدار ۱۰۲.۴۲۱.۵۰۰
تیبا۲ ۱۰۸.۶۲۵.۰۰۰
ساینا ۱۰۶.۶۵۶.۰۰۰
ساینا S ۱۴۶.۵۷۲.۰۰۰
کوییک S ۱۵۹.۶۹۸.۰۰۰
کوییک معمولی ۱۴۵.۰۱۸.۰۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۲۴۲.۱۸۵.۰۰۰
شاهین G ۳۰۳.۹۰۷.۰۰۰
وانت ۱۵۱ ۱۳۱.۷۱۵.۰۰۰

قیمت محصولات سایپا

فروش فوری سایپا

فروش نقدی سایپا

فروش اقساطی سایپا

ثبت نام پیش فروش سایپا

قیمت پراید

قیمت کارخانه محصولات پارس خودرو

کلمات کلیدی : قیمت کارخانه محصولات سایپا ، بخشنامه افزایش قیمت محصولات سایپا ، بخشنامه سایپا ، افزایش قیمت محصولات سایپا ، لیست قیمت کارخانه و جدول قیمت محصولات سایپا

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

178 دیدگاه ها برای "قیمت کارخانه محصولات سایپا / بهمن ۱۴۰۱"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
Amin
مهمان

با آرزوی اینکه زودتر بمیرم راحت شم حرفم نمیاد اگه صدتا گلوله بخورم خونم نمیاد

Amin
مهمان

ای خدا منو بکش راحت بشم چقدر تاکی حرس بخورم هروز صبح آرزوی من شده ای خدا منوبردار هیچی نمیتونم بگم به امید روزی که بمیرم حرص نخورم التماس دعا

دلواپسان
مهمان

واقعا متأسفم برای خریداران دو شرکت
ماشینGMCداخل عراق۱۰هزار دلاره بعد داخل ایران پژوپارس۱۰هزار دلار برا خریدار اب میخوره
اگه هر دو با هم تصادف شاخ به شاخ کننGMCنهایتش سرنشین هاش زخمی میشن ولی پارس هم خودش قوطی میشه و هم سرنشین هاش کشته میشن
تا وقتی ملت همیشه درخواب ایران از این لگن ها خرید میکنن حال روزشون بهتر از این نمیشه

حیدر
مهمان

ماشین ساینا اس نسبت به ساینا معمولی چه امتیازی دارد که ۴۵ ملون باید بیشتر پول بدهید
راستی حواسم نبود آخه این اسمش با کلاس تره آن ساینا است واین ساینا اس خدا مرگتان بدهد با این کلاه برداری

حجت
مهمان

خداوکیلی خجالت دارد پژو پارس با آن همه امکانات و خودرو تقریبا خوب بین ماشین های ایرانی قیمت کارخانه ۱۷۵ملین تومان ساینا اس سایپا خودرو بی کیفیت وبدر نخور هم ۱۷۰ ملیون حال پژو پارس ۱۷۵ ملیونی در بازار ۴۵۰ملیون وسینا اس در بازار۲۰۶ملیون کجایی این قیمت گذاری انصاف است
حال جالب اینجاست ثبت‌نام ۸ماهه روزی من ثبت‌نام کردم ساینا اس ۱۸۹ ملیون قیمت بازار بود من ۱۷۰ملیون ثبت تام کردم تا تحویل بگیرم همان قیمت آن زمان بازار آزاد دستم می‌گیرد چند ماه هم پولم واریز کردم بدون سود

پاییز
مهمان

کوییک s حواله میفروشم تحویل مهر ۱۴۰۱

محمد
مهمان

قیمت چنده چند می فروشی؟

مممم
مهمان

حواله کوییک sمیفروشم. تحویل مهر۱۴۰۱

مرتضی
مهمان

چقدر میفروشی

هادی
مهمان

چند میفروشی

هانی
مهمان

سلام.حواله کوییک رو میفروشم

هادی
مهمان

کوییکr هس

مهدی
مهمان

فقط خدا ریشه همتون رو بکن که این ملت بدبخت فلک زده از شر شما بی پدر ومادرها راحت بشن ***

اعظم
مهمان

من امروز۱۸اسفند تکمیل وجه کوییک کردم نمایندگی میگه مدل ۱۴۰۰میشه .واقعا اینه عدل امام علی توکشور اسلامی که همه شیعه هستن؟اینطورحق مردموضایع میکنن؟واقعا ایناکه خداپیغمرنمیشناسن چرابه مردم تحمیل میکنن

Mohammadamin
مهمان

اولا که همه شیعه نیستن و جمعیت بزرگی از کشورمون رو مسلمانان عزیز اهل سنت تشکیل دادن!
دوما، شما زمانی حق اعتراض دارین که خودتون کاملا فردی آگاه و درست کار بوده باشین…
درست کار بودنتون رو نمیدونم، ولی مطمئنم که آگاه نیستین و اطرافتون رو نمیشناسید.
چون انتظاراتتون بیش از حد و در این کشور جایی نداره!
التماس تفکر