قیمت جدید خودرو

قیمت جدید کارخانه محصولات زامیاد سایپا / مرداد ۹۹
عطف به صورتجلسه هیئت مدیره شرکت زامیاد به شماره 1607 مورخ 99/04/29 و مصوبه شماره 47788 مورخ 99/04/07 معاونت محترم امور صنایع وزارت صمت، در خصوص افزایش نرخ محصولات، تغییرات نرخ محصولات سبک تجاری به شرح جدول ذیل ارسال میگر ...
1 2 3 4 5 6 16