قیمت محصولات بنز

بروزرسانی در: جمعه 6 دی 98 ساعت 20:39
 • قیمت بنز GLA

 • کارکرده
  کارکرده
 • GLA200 2016-2017
  GLA45 2015-2017
 • 1,150,000,000 الی 1,450,000,000
  1,250,000,000 الی 1,750,000,000
 • قیمت بنز C کلاس 2012-2014

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C200 2012-2014
  C300 2012
  C350 2012
 • 670,000,000 الی 800,000,000
  630,000,000 الی 720,000,000
  630,000,000 الی 750,000,000
 • قیمت بنز C کلاس 2008-2011

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C180 2008-2009
  C200 2008-2011
  C280 2008-2009
  C300 2010-2011
  C350 2008-2011
 • 330,000,000 الی 400,000,000
  430,000,000 الی 630,000,000
  400,000,000 الی 490,000,000
  550,000,000 الی 660,000,000
  415,000,000 الی 670,000,000
 • قیمت بنز C کلاس مدل 2005-2007

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C180 2005-2006
  C200 2005-2007
  C230 2005-2007
  C280 2006-2007
  C350 2006-2007
 • 230,000,000 الی 290,000,000
  270,000,000 الی 340,000,000
  250,000,000 الی 360,000,000
  320,000,000 الی 390,000,000
  350,000,000 الی 450,000,000
 • قیمت بنز SL 2008-2010

 • کارکرده
  کارکرده
 • SL350 2009-2010
  SL500 2009-2011
 • 870,000,000 الی 1,050,000,000
  940,000,000 الی 1,360,000,000
 • قیمت بنز E کلاس 2002-2009

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E200 2002-2009
  E230 2007-2009
  E280 2005-2008
  E350 2005-2008
 • 300,000,000 الی 470,000,000
  340,000,000 الی 490,000,000
  390,000,000 الی 510,000,000
  430,000,000 الی 580,000,000
 • قیمت بنز CLK 2005-2006

 • کارکرده
  کارکرده
 • CLK200 2005-2009
  CLK280 کروک 2007-2008
 • 510,000,000 الی 610,000,000
  560,000,000 الی 670,000,000
 • قیمت بنز CLA

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
 • CLA45 2016
  CLA45 2017
  CLA200 2016
  CLA45 2015-2017
 • 1,500,000,000
  1,650,000,000
  1,100,000,000
  1,300,000,000 الی 1,740,000,000
 • قیمت بنز E کلاس 2009-2013

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E200 2011-2013
  E300 2011-2013
  E350 2011-2013
 • 660,000,000 الی 910,000,000
  830,000,000 الی 1,100,000,000
  860,000,000 الی 1,330,000,000
 • قیمت بنز E کلاس 2014-2016

 • صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • 2016 E200
  2016 E250
  2016 E200
  2016 E250
 • 1,400,000,000
  1,650,000,000
  1,300,000,000 الی 1,350,000,000
  1,350,000,000 الی 1,600,000,000