قیمت محصولات بنز

بروزرسانی در: سه شنبه 30 فروردین 01 ساعت 16:10
 • قیمت بنز E کلاس مونتاژ

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 350E 1386
  200E 1387-1389
  230E 1387
  280E 1387-1389
 • 960,000,000 الی 1,130,000,000
  810,000,000 الی 1,200,000,000
  780,000,000 الی 1,030,000,000
  900,000,000 الی 1,240,000,000
 • قیمت بنز GLA

 • کارکرده
  کارکرده
 • GLA200 2016-2017
  GLA45 2016
 • 0 الی 0
  3,620,000,000 الی 4,300,000,000
 • قیمت بنز C کلاس ۲۰۰۸-۲۰۱۱

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C180 2008-2009
  C200 2008-2011
  C280 2008-2009
  C300 2010-2011
  C350 2008-2011
 • 770,000,000 الی 1,110,000,000
  850,000,000 الی 1,500,000,000
  920,000,000 الی 1,440,000,000
  1,240,000,000 الی 1,630,000,000
  980,000,000 الی 1,660,000,000
 • قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C180 2005-2006
  C200 2005-2007
  C230 2005-2007
  C240 2002-2003
  C280 2006-2007
  C350 2006-2007
 • 400,000,000 الی 570,000,000
  480,000,000 الی 740,000,000
  490,000,000 الی 760,000,000
  330,000,000 الی 420,000,000
  0 الی 0
  600,000,000 الی 820,000,000
 • قیمت بنز SL 2008-2010

 • کارکرده
  کارکرده
 • SL350 2007-2010
  SL500 2009-2011
 • 1,310,000,000 الی 2,490,000,000
  1,880,000,000 الی 3,160,000,000
 • قیمت بنز E کلاس ۲۰۰۲-۲۰۰۹

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E200 2005-2009
  E230 2007
  E280 2006-2008
  E350 2005-2008
  E240 2002-2003 دنده ای
  E240 2003-2006 اتوماتیک
 • 640,000,000 الی 1,050,000,000
  780,000,000 الی 1,010,000,000
  680,000,000 الی 1,240,000,000
  890,000,000 الی 1,330,000,000
  380,000,000 الی 500,000,000
  510,000,000 الی 900,000,000
 • قیمت بنز SLK 2005-2007

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SLK 200 2006-2007
  SLK 280 2008-2009
  SLK 350 2005-2010
 • 850,000,000 الی 1,330,000,000
  1,280,000,000 الی 1,670,000,000
  2,070,000,000 الی 3,000,000,000
 • قیمت بنز CLK 2005-2006

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • CLK200 2005-2009
  CLK200 2005-2007 کروک
  CLK280 2007-2008 کروک
  CLK240 2005 کروک
 • 940,000,000 الی 1,440,000,000
  890,000,000 الی 1,330,000,000
  1,440,000,000 الی 1,550,000,000
  1,010,000,000 الی 1,330,000,000
 • قیمت بنز E کلاس ۲۰۰۹-۲۰۱۳

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E200 2011-2013
  E300 2011-2013
  E350 2011-2013
 • 1,280,000,000 الی 2,420,000,000
  1,710,000,000 الی 2,740,000,000
  1,730,000,000 الی 2,970,000,000