قیمت محصولات بنز

بروزرسانی در: یکشنبه 29 آبان 01 ساعت 14:17
 • قیمت بنز E کلاس مونتاژ

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 350E 1386
  200E 1387-1389
  230E 1387
  280E 1387-1389
 • 960,000,000 الی 1,140,000,000
  810,000,000 الی 1,210,000,000
  780,000,000 الی 1,030,000,000
  900,000,000 الی 1,250,000,000
 • قیمت بنز GLA

 • کارکرده
  کارکرده
 • GLA200 2016-2017
  GLA45 2016
 • 0 الی 0
  3,740,000,000 الی 4,500,000,000
 • قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C180 2008-2009
  C200 2008-2011
  C280 2008-2009
  C300 2010-2011
  C350 2008-2011
 • 900,000,000 الی 1,420,000,000
  980,000,000 الی 2,100,000,000
  1,140,000,000 الی 1,770,000,000
  1,240,000,000 الی 2,410,000,000
  1,200,000,000 الی 2,540,000,000
 • قیمت بنز C کلاس مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۷

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • C180 2005-2006
  C200 2005-2007
  C230 2005-2007
  C240 2002-2003
  C280 2006-2007
  C350 2006-2007
 • 510,000,000 الی 790,000,000
  550,000,000 الی 1,010,000,000
  600,000,000 الی 1,090,000,000
  390,000,000 الی 640,000,000
  0 الی 0
  740,000,000 الی 1,150,000,000
 • قیمت بنز E کلاس مدل ۲۰۰۲-۲۰۰۹

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • E200 2005-2009
  E230 2007
  E280 2006-2008
  E350 2005-2008
  E240 2002-2003 دنده ای
  E240 2003-2006 اتوماتیک
 • 670,000,000 الی 1,530,000,000
  980,000,000 الی 1,370,000,000
  690,000,000 الی 1,400,000,000
  920,000,000 الی 1,980,000,000
  430,000,000 الی 700,000,000
  600,000,000 الی 1,080,000,000
 • قیمت بنز SLK 2005-2007

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SLK 200 2006-2007
  SLK 280 2008-2009
  SLK 350 2005-2010
 • 860,000,000 الی 1,430,000,000
  1,390,000,000 الی 1,760,000,000
  2,660,000,000 الی 3,680,000,000
 • قیمت بنز CLK مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۶

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • CLK200 2005-2009
  CLK200 2005-2007 کروک
  CLK280 2007-2008 کروک
  CLK240 2005 کروک
 • 850,000,000 الی 1,450,000,000
  900,000,000 الی 1,340,000,000
  1,280,000,000 الی 1,550,000,000
  1,010,000,000 الی 1,330,000,000