برچسب: آلایندگی اتانول

نتایج پژوهش های جدید نشان می دهد فرایند برداشت و تولید اتانول حاصل از ذرت، آلاینده های زیان بار بیشتری نسبت به بنزین نرمال ایجاد می کند. نتایج حاصل از این پژوهش در «پیشرفت های آکادمی ملی علوم» منتشر شده است. ...