برچسب: اتاق بازرگانی

ضرورت جلوگیری از رانت واردات
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در خصوص مهمترین اولویت‌هایی که باید در دستور کار وزیر جدید صمت قرار بگیرد گفت: ضروری است که از تمام رانت‌ها جلوگیری شده و امکان واردات فقط برای افراد خاص نباشد ضمن این که ایج ...