برچسب: اتحاد خودروسازان

اتحاد استراتژیک خودروسازان برای اهداف کیفی صنعت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ایجاد اتحاد استراتژیک خودروسازان را مقدمه دستیابی به اهداف کمی و کیفی صنعت خودرو می داند و معتقد است که کمترین حسن وضع موجود و تهدیدهای بیرونی بر صنعت خودرو کشور، وفاق داخلی و اتحادی ...