برچسب: اداره صنعت خودرو

موسس و سهامدار شرکت صنایع تولیدی کروز گفت: اگر امروز مصرف کننده، سهامدار و دولت از صنعت خودرو ناراضی هستند این نشان می دهد که در اداره این صنعت اشتباه می کنیم نه در داشتن آن. توسعه و پیشرفت در دنیای امروز هم ...