برچسب: افغانستان

بررسی دلیل تایید نکردن کیفیت بنزین ایران در افغانستان
احمد معروفخانی درباره ادعای بی‌کیفیت بودن بنزین صادراتی از ایران و برگشت محموله‌ها اظهارکرد: حکومت افغانستان برخی آنالیزهایی تحت عنوان آنالیزهای استاندارد مطلوب کشور خود عنوان کرده که با استاندارد بین‌الملل تفاوت دارد. ...
معرفی اولین خودروی ساخت افغانستان؛ سوپراسپرت مادا
یک شرکت افغانستانی بنام انتاپ اولین خودروی ساخت این کشور را در قالب یک سوپراسپرت موتور وسط در کابل رونمایی کرده است. حدود یک ماه پیش، گزارش‌هایی از یک سوپراسپرت ساخت افغانستان در اینترنت منتشر شد و موردتوجه قرار گرفت. ح ...