برچسب: انحصارزدایی

انحصارزدایی با واردات محدود ممکن نیست
صنعت خودروسازی کشور که روزی قرار بود پیشتاز سایر صنایع باشد، به جایی رسیده که طی سنوات اخیر به ویژه دو سال گذشته مورد انتقاد مردم و مسئولان در سطوح مختلف قرار گرفته است. میزان نارضایتی از خودروسازی به قدری گسترده شده ...