برچسب: انحصارزدایی

صنعت خودروسازی کشور که روزی قرار بود پیشتاز سایر صنایع باشد، به جایی رسیده که طی سنوات اخیر به ویژه دو سال گذشته مورد انتقاد مردم و مسئولان در سطوح مختلف قرار گرفته است. میزان نارضایتی از خودروسازی به قدری گ ...