برچسب: ایلابوگای جمهوری تاتارستان

بازدید مدیران ایلابوگای جمهوری تاتارستان روسیه از سایپا
گروه خودروسازی سایپا در راستای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری با كشورهای همسایه، همكاری های خود را با كشور روسیه وارد فاز جدیدی كرد. گروه خودروسازی سایپا در جهت توسعه فعالیت های برون ...