برچسب: باتری‌ آئودی

سه‌ چرخه‌ هندی با باتری‌ های آئودی
باتری‌ های استفاده‌ شده مدل e-tron آئودی با به‌ کارگیری در سه چرخه های هندی یا ریکشاهای برقی، جانی دوباره می‌گیرند. مشکل بازیافت یا دفع کلی باتری‌های خودروهای برقی باتری‌دار با توجه به گسترش و رونق این نوع خودروها ...