برچسب: برنامه های وزارت صمت

کمیته پایش اقدامات خودروسازان در برنامه های وزارت صمت
پیرو ابلاغ برنامه های ارتقای کیفی خودروهای تولید داخل به شرکت های خودروساز، اولین جلسه رصد و پایش ارتقای کیفی خودروهای تولیدی با حضور مدیر کل دفتر صنایع خودرو، نمایندگان شرکت های خودروساز و انجمن های تخصصی مربوطه برگزا ...