برچسب: برند خودرویی

به دلیل ظهور برندهای جدید، از گردونه خارج شدن برخی از برندها، ادغام و تصاحب و اتحاد،‌ هر از گاهی بد نیست دانش خودرودوستان در مورد صاحبان برندهای خودرویی روزآمد شود. شجره نامه و درخت خانوادگی صنعت خودرو خیلی ...