برچسب: برگ سبز ماشین

برگ سبز ماشین به دلیل رنگ سبز برگه آن، به برگ سبز خودرو شناخته و نامگذاری شده است. این سند برای پلاک شما به طور مشخص و از جانب نیروی انتظامی راهور تعیین و تنظیم شده است. حتما تا به حال اسم برگ سبز خودرو به گ ...