برچسب: ترمز خودروهای تسلا

مشکل جدید ترمز خودروهای تسلا
تعداد شکایت های صاحبان تسلا در مورد ترمزهای ناگهانی و ناخواسته رو به افزایش است. برای این مشکل نامی هم انتخاب کرده اند و به آن ترمز ارواح phantom braking می گویند. صاحبان خودروی تسلا در مورد مشکلی شکایت دارند که با پدید ...