برچسب: تنظیم سند

تنظیم سند رسمی خودرو
الزام به تنظیم سند رسمی یکی از غالب‌ترین دعاوی مالکیت است زمانی که شخصی مالی را اعم از آپارتمان، ملک، زمین، موتور سیکلت یا خودرو خریداری می‌نماید با توجه به این که غالباً خرید در قالب سند عادی انجام می‌گیرد در صورت امتنا ...