برچسب: توزیع سوخت کشور

الکترونیکی شدن زنجیره تأمین و توزیع سوخت کشور
به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، علی‌اصغر عباسی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران  آخرین اهداف برنامه‌ریزی شده و دستاوردهای این مدیریت در طول یک سال گذشته را تشریح کرده که در ادامه می‌آید. ب ...