برچسب: تولید خودروسازن

۸۰ درصد تولید خودروسازن به اجرای تعهدات اختصاص پیدا کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ذکر اینکه مقرر شد 80 درصد تولید خودروسازن به اجرای تعهدات اختصاص پیدا کند، گفت: خودروسازان باید با فروش اموال مازاد و دریافت تسهیلات از بانک، منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کنند. ...