برچسب: حذف قیمت‌ موتورسیکلت

احتمال حذف قیمت‌های موتورسیکلت از بازار مجازی
قیمت‌های مجازی که وضعیت بازار مسکن و خودرو را بهم ریخته بود در ماه‌های گذشته به بازار موتورسیکلت سرایت کرده است. در این وضعیت به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت حاکم بر این بازار قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی موتورسیکلت هم حذ ...