برچسب: پرداخت الکترونیکی عوارضی

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت با ذکر اینکه روش‌های جدیدی در کنار روش‌های قبلی برای پرداخت الکترونیکی عوارضی آزادراه در نظر گرفته‌ایم، از تمدید مهلت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها در ماه جاری خبر ...