قیمت روز انواع کامیون در بازار / اردیبهشت ۱۴۰۳

بروزرسانی در: دوشنبه 24 اردیبهشت 03 ساعت 10:53
قیمت روز انواع کامیون در بازار / اردیبهشت 1403

بروزرسانی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.

لیست قیمت انواع کامیون:

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۴/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۴/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳/۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۵/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۵/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
کشنده آتامان فول ----
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۵/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
فوتون ۴۶۰
با ADR
پلاک زرد ۵/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ----
فاو ۴۲۰ تک محور ۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
فاو جفت کمپرسی ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دافران فول ----
پیلسان ۴۴۰ دستی ۵/۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ فول ۶/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
امپاور فول ۶/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
دیما کولر درجا + فلاپ ۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
KX480 فول ----
KX520 فول ----
دایون جدید فول ۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شکموتو فول ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آمیکو کمپرسی --- ۶/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
FH500 ۲۰۲۳ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۸ فروردین ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.

لیست قیمت انواع کامیون با مدل ۱۴۰۲: 

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ پلاک زرد ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ تک محور ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرسی ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران فول ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان اتوماتیک فول ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان دستی فول ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امپاور فول ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما بدون کولر درجا ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما کولر درجا + فلاپ ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX520 فول ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
C&C کشنده  نیوفیس ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ منتشر شد. 

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ پلاک زرد ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ تک محور ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرسی ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران فول ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ فول ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امپاور فول ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما بدون کولر درجا ----
دیما کولر درجا + فلاپ ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX520 فول ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک زرد ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده آتامان فول ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰
با ADR
پلاک زرد ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ تک محور ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرسی ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران فول ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان اتوماتیک فول ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان دستی   ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امپاور فول ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما بدون کولر درجا ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما کولر درجا + فلاپ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX520 فول ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده C&C نیوفیس ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۹ اسفند ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده آتامان فول ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰
با ADR
پلاک زرد ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ تک محور ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرسی ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران فول ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ فول ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امپاور فول ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما بدون کولر درجا ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما کولر درجا + فلاپ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX520 فول ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۱ اسفند ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک زرد ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ + کیت پلاک زرد ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ تک محور ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرسی ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران فول ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ فول ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امپاور فول ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما بدون کولر درجا ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما کولر درجا + فلاپ ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده دوو فول ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX520 فول ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۹ بهمن ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ پلاک زرد ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ تک محور ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرسی ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران فول ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ فول ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امپاور فول ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما بدون کولر درجا ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما کولر درجا + فلاپ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX520 فول ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۵ بهمن ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ پلاک زرد ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ تک محور ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرسی ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران فول ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ فول ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امپاور فول ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما بدون کولر درجا ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما کولر درجا + فلاپ ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
KX520 فول ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بروزرسانی ۲ بهمن ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ پلاک زرد ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ تک محور ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ فول ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امپاور فول ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما بدون کولر درجا ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما کولر درجا + فلاپ ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

بروزرسانی ۲۷ دی ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل توضیحات قیمت
(تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک سفید ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک سفید ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲۴ باری پلاک زرد ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی پلاک زرد با اتاق ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۲۴ باری پلاک سفید ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ پلاک زرد ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ پلاک زرد ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۶۰ تک محور ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ تک محور ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو ۴۲۰ جفت محور ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ فول ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امپاور فول ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما بدون کولر درجا ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما کولر درجا + فلاپ ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
KX480 فول ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۰ دی ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل سال ساخت قیمت بازار
(میلیارد تومان)
قیمت کارخانه
(میلیارد تومان)
کامیون ۱۹۲۴ باری تک ۱۴۰۲ ۳,۰۶۰ ۲,۵۸۰
کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی تک ۱۴۰۲ ۳,۱۶۰ ۲,۵۸۰
کامیون ۲۶۲۴ باری جفت ۱۴۰۲ ۴,۲۹۰ ...
کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی جفت ۱۴۰۲ ۴,۴۸۰ ۳,۴۴۰
کامیون فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴,۱۶۵ ۳,۷۵۰
کشنده فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴,۵۹۰ ۴,۵۵۰
فاو کمپرسی جفت محور ۱۴۰۲ ۴,۶۳۰ ۳,۵۹۰
فاو کشنده تک محور ۱۴۰۲ ۴,۳۴۰ ۳,۵۹۰
فاو کشنده جفت محور ۱۴۰۲ ۴,۷۰۰ ۳,۸۹۰
کشنده امپاور BD500 ۱۴۰۲ ۴,۸۹۰ ۴,۸۵۰
کشنده پلیسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵,۲۵۰ ...
کشنده شکموتو ۱۴۰۲ ۴,۴۸۰ ۴,۸۷۰
کامیون تک محور ۱۸ تن دوو ۱۴۰۲ ۳,۵۱۰ ۴,۱۰۰
کشنده سی اند سی نیو فیس ۱۴۰۲ ۴,۵۹۰ ۵,۱۰۰
کشنده رنو تی نرمال ۲۰۲۲ ۷,۶۸۰ ...
کشنده رنوتی ۵۲۰ های ۲۰۲۲ ۸,۱۸۰ ...
کشنده دافران ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴,۸۳۰ ...
کشنده دیما ۱۴۰۲ ۵,۲۴۰ ۵,۱۵۰
کشنده باری دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۲,۷۹۰ ...
تک آمیکو کمپرسی ۱۴۰۲ ۴,۸۷۰ ....
جفت باری آمیکو ۱۴۰۲ ۵,۵۶۰ ۵,۵۵۰
جفت کمپرسی آمیکو ۱۴۰۲ ۵,۸۰۰ ۵,۵۵۰
کامیون باری سی اند سی ۱۴۰۲ ۵,۲۰۰ ۴,۸۷۰
اسکانیا S500 ۲۰۲۲ ۱۰,۴۷۰ ...
کشنده ۴۸۰ KX ۱۴۰۲ ۴,۸۸۰ ۵,۲۵۰
کشنده دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۳,۹۳۰ ....
کشنده داف ۴۸۰ نیوفیس ۲۰۲۲ ۷,۶۹۵ ...
کشنده FH 500 ۲۰۲۳ ۹,۷۲۰ ...
کشنده FH 540 ۲۰۲۲ ۱۰,۴۵۰ ....
کشنده دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶,۴۰۰ ۶,۶۱۶
کمپرسی امپاور تک ۱۴۰۲ ۲,۴۸۰ ۲,۸۰۰
باری امپاور تک ۱۴۰۲ ۲,۹۵۰ ...
کمپرسی پلیسان جفت ۱۴۰۲ ۵,۳۰۰ ...
کمپرسی ویرا ۴۹۰ ۱۴۰۲ ۴,۴۸۰ ...
کشنده کامل ۵۶۰ ۱۴۰۲ ۵,۳۰۰ ۵,۲۵۰
کشنده آرتا ۵۲۰ ۱۴۰۲ ۵,۲۳۰ ...
کشنده کاویان ۱۴۰۲ ۳,۰۰۰ ...
 

بروزرسانی ۹ دی ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

مدل سال ساخت قیمت بازار
(میلیارد تومان)
قیمت کارخانه
(میلیارد تومان)
کامیون ۱۹۲۴ باری تک ۱۴۰۲ ۳,۰۰۰ ۲,۵۸۰
کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی تک ۱۴۰۲ ۳,۱۱۰ ۲,۵۸۰
کامیون ۲۶۲۴ باری جفت ۱۴۰۲ ۴,۰۹۰ ...
کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی جفت ۱۴۰۲ ۴,۱۴۰ ۳,۴۴۰
کامیون فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴,۱۲۵ ۳,۷۵۰
کشنده فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴,۵۹۵ ۴,۵۵۰
فاو کمپرسی جفت محور ۱۴۰۲ ۴,۶۴۰ ۳,۵۹۰
فاو کشنده تک محور ۱۴۰۲ ۴,۳۳۰ ۳,۵۹۰
فاو کشنده جفت محور ۱۴۰۲ ۴,۶۹۵ ۳,۸۹۰
کشنده امپاور BD500 ۱۴۰۲ ۴,۸۹۵ ۴,۸۵۰
کشنده پلیسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵,۲۴۰ ...
کشنده شکموتو ۱۴۰۲ ۴,۴۶۰ ۴,۸۷۰
کامیون تک محور ۱۸ تن دوو ۱۴۰۲ ۳,۵۱۰ ۴,۱۰۰
کشنده سی اند سی نیو فیس ۱۴۰۲ ۴,۵۹۰ ۵,۱۰۰
کشنده رنو تی نرمال ۲۰۲۲ ۷,۸۵۰ ...
کشنده رنوتی ۵۲۰ های ۲۰۲۲ ۸,۳۱۰ ...
کشنده دافران ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴,۷۳۰ ...
کشنده دیما ۱۴۰۲ ۵,۲۷۰ ۵,۱۵۰
کشنده باری دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۲,۸۱۰ ...
تک آمیکو کمپرسی ۱۴۰۲ ۴,۸۹۰ ....
جفت باری آمیکو ۱۴۰۲ ۵,۶۱۰ ۵,۵۵۰
جفت کمپرسی آمیکو ۱۴۰۲ ۵,۸۳۰ ۵,۵۵۰
کامیون باری سی اند سی ۱۴۰۲ ۵,۲۰۰ ۴,۸۷۰
اسکانیا S500 ۲۰۲۲ ۱۰,۴۵۰ ...
کشنده ۴۸۰ KX ۱۴۰۲ ۴,۸۹۰ ۵,۲۵۰
کشنده دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۳,۹۱۰ ....
کشنده داف ۴۸۰ نیوفیس ۲۰۲۲ ۷,۸۹۵ ...
کشنده FH 500 ۲۰۲۳ ۹,۷۵۰ ...
کشنده FH 540 ۲۰۲۲ ۱۰,۴۸۰ ....
کشنده دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶,۴۰۰ ۶,۶۱۶
کمپرسی امپاور تک ۱۴۰۲ ۲,۵۰۰ ۲,۸۰۰
کمپرسی پلیسان جفت ۱۴۰۲ ۵,۳۰۰ ...
کمپرسی ویرا ۴۹۰ ۱۴۰۲ ۴,۵۰۰ ...
کشنده کامل ۵۶۰ ۱۴۰۲ ۵,۳۳۰ ۵,۲۵۰
کشنده آرتا ۵۲۰ ۱۴۰۲ ۵,۲۵۰ ...
کشنده کاویان ۱۴۰۲ ۳,۰۰۰ ...
 

بروزرسانی ۱۴ آذر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل سال ساخت قیمت بازار
(میلیارد تومان)
قیمت کارخانه
(میلیارد تومان)
کامیون ۱۹۲۴ باری تک ۱۴۰۲ ۲.۸۸۰ ۲.۵۸۰
کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی تک ۱۴۰۲ ۳.۰۰۰ ۲.۵۸۰
کامیون ۲۶۲۴ باری جفت ۱۴۰۲ ۳.۹۳۰ ...
کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی جفت ۱۴۰۲ ۴.۰۰۰ ۳.۴۴۰
کامیون فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴.۱۰۰ ۳.۷۵۰
کامیون کشنده فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴.۶۰۰ ۴.۵۵۰
کامیون فاو کپرسی جفت محور ۱۴۰۲ ۴.۶۵۰ ۳.۵۹۰
کامیون فاو کشنده تک محور ۱۴۰۲ ۴.۲۰۰ ۳.۵۹۰
کامیون فاو کشنده جفت محور ۱۴۰۲ ۴.۶۴۰ ۳.۸۹۰
کشنده امپاور BD500 ۱۴۰۲ ۴.۸۹۰ ۴.۸۵۰
کشنده پلیسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵.۲۵۰ ...
کشنده شاکمن ۱۴۰۲ ۴.۵۰۰ ۴.۸۷۰
کامیون تک محور ۱۸ تن DAEWOO ۱۴۰۲ ۳.۷۵۰ ۴.۱۰۰
کامیون کشنده سی اند سی نیو فیس ۱۴۰۲ ۴.۶۵۰ ۵.۱۰۰
کشنده رنو تی نیوفیس ۲۰۲۲ ۸.۳۰۰ ...
کشنده رنوتی ۵۲۰ های ۲۰۲۲ ۸.۴۰۰ ...
کشنده دافران ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴.۶۵۰ ...
کشنده دیما ۱۴۰۲ ۵.۲۴۰ ۵.۱۵۰
کشنده باری دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۲.۸۰۰ ...
کامیون تک آمیکو کمپرسی ۱۴۰۲ ۴.۹۰۰ ....
کامیون جفت باری آمیکو ۱۴۰۲ ۵.۸۵۰ ۵.۵۵۰
کامیون جفت کمپرسی آمیکو ۱۴۰۲ ۵.۸۵۰ ۵.۵۵۰
کامیون باری سی اند سی ۱۴۰۲ ۵.۲۰۰ ۴.۸۷۰
اسکانیا S500 ۲۰۲۲ ۱۰.۵۰۰ ...
کشنده ۴۸۰ KX ۱۴۰۲ ۴.۸۲۰ ۵.۲۵۰
کشنده دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۳.۹۵۰ ....
کشنده داف ۴۸۰ نیوفیس ۲۰۲۲ ۷.۹۰۰ ...
کشنده ولوو FH500 ۲۰۲۳ ۱۰.۲۰۰ ...
کشنده FH 540 ۲۰۲۲ ۱۰.۶۰۰ ....
کشنده دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶.۴۰۰ ۶.۶۱۶
کمپرسی امپاور تک ۱۴۰۲ ۲.۴۳۰ ۲.۸۰۰
کمپرسی پلیسان جفت ۱۴۰۲ ۵.۳۰۰ ...
کمپرسی ویرا ۴۹۰ ۱۴۰۲ ۴.۶۰۰ ...
کشنده کامل ۵۶۰ ۱۴۰۲ ۵.۳۰۰ ۵.۲۵۰
کشنده آرتا ۵۲۰ ۱۴۰۲ ۵.۳۵۰ ...
کشنده کاویان ۱۴۰۲ ۳.۰۰۰ ...
 

بروزرسانی ۵ آذر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول مدل قیمت
(میلیارد تومان)
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۰۷۵
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰
پیلسان اتوماتیک ۱۴۰۲ ۵/۲۰۰
پیلسان دستی ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۲۲۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۲۵۰
فاو جفت ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۹۰۰
کاایکس ۱۴۰۲ ۴/۹۲۰
دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۲/۹۰۰
۱۹۲۴ باری
(پلاک زرد)
۱۴۰۲ ۲/۸۰۰
۱۹۲۴ باری
(پلاک سفید)
۱۴۰۲ ۲/۷۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی با اتاق ۱۴۰۲ ۳/۴۰۰
۲۶۲۴ باری با اتاق ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
۲۶۲۴ باری شاسی
(پلاک زرد)
۱۴۰۲ ۴/۹۲۰
۲۶۲۴ باری شاسی
(پلاک سفید)
۱۴۰۲ ۴/۸۰۰
دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶/۰۰۰
شاکمن ۵۲۰ ۱۴۰۲ ۴/۲۵۰
C&C جدید ۱۴۰۲ ۴/۶۳۰
دایون جدید ۱۴۰۲ ۳/۹۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰

 

بروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
سی اند سی جدید ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
سی اند سی ۱۴۰۱ ۴/۵۰۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۱۵۰
فاو جفت ۱۴۰۲ ۴/۴۸۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۱۸۰
دیما ۱۴۰۱ ۴/۹۵۰
دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۳/۰۵۰
پیلسان  ۱۴۰۲ ۵/۲۰۰
دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶/۰۰۰
شاکمن ۵۲۰ ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۱ ۳/۹۸۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۱ ۴/۵۰۰
فوتون ۴۶۰ با ADR ۱۴۰۲ ۴/۷۰۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۸۵۰
امپاور ۱۴۰۱ ۴/۷۳۰
کاایکس ۱۴۰۲ ۴/۹۲۰
کاایکس ۱۴۰۱ ۴/۸۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۲ ۳/۹۰۰
تک باری ۱۴۰۲ ۲/۷۵۰
تک کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۰۵۰
ده چرخ باری ۱۴۰۲ ۳/۸۰۰
ده چرخ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۱۰۰
دافران  ۱۴۰۲ ۴/۶۲۰
 

بروزرسانی ۲۱ آبان ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول مدل قیمت به میلیارد تومان
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۱۵۰
فاو تک ۱۴۰۱ ۴/۰۸۰
فاو جفت ۱۴۰۲ ۴/۴۸۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۴۰۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۱۸۰
دیما ۱۴۰۱ ۴/۹۵۰
دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۳/۰۵۰
پیلسان ۱۴۰۲ ۵/۲۰۰
دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶/۰۰۰
شاکمن ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
بنز تک کمپرس ۱۴۰۲ ۳/۰۵۰
بنز تک کمپرس ۱۴۰۱ ۳/۰۰۰
بنز تک باری ۱۴۰۲ ۲/۷۵۰
بنز تک باری ۱۴۰۲ ۲/۶۸۰
زیر مایلر کمپرس ۱۴۰۲ ۴/۱۰۰
زیر مایلر کمپرس ۱۴۰۱ ۴/۰۰۰
زیرمایلر باری ۱۴۰۲ ۳/۸۰۰
زیرمایلر باری ۱۴۰۱ ۳/۷۳۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۶۲۰
دافران ۱۴۰۱ ۴/۵۰۰
سی اند سی جدید ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
دیما ۹ تن ۱۴۰۲ ۱/۶۷۰
دیما ۶ تن ۱۴۰۲ ۱/۶۱۰
الوند ۸ تن ۱۴۰۲ ۱/۶۳۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۱ ۳/۹۸۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
فوتون ۴۶۰ جدید ADR ۱۴۰۲ ۴/۷۰۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۸۵۰
امپاور ۱۴۰۱ ۴/۷۳۰
کشنده KX ۱۴۰۲ ۴/۹۲۰
کشنده KX ۱۴۰۱ ۴/۸۰۰
دایون ۱۴۰۲ ۳/۹۰۰

 

بروزرسانی ۷ آبان ۱۴۰۲:  لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل و نوع سال ساخت قیمت (میلیارد تومان)
کامیون ۱۹۲۴ باری تک ۱۴۰۲ ۲.۸۰۰
کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی تک ۱۴۰۲ ۳.۰۰۰
کامیون ۲۶۲۴ باری جفت ۱۴۰۲ ۳.۹۵۰
کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی جفت ۱۴۰۲ ۴.۰۵۰
کامیون کشند فوتون H4 ۱۴۰۲ ۴.۱۰۰
کامیون کشنده فوتون H5 ۱۴۰۲ ۴.۵۰۰
کامیون فاو کمپرسی جفت محور ۱۴۰۲ ۴.۵۰۰
کامیون فاو کشنده تک محور ۱۴۰۲ ۴.۱۰۰
کامیون فاو کشنده جفت محور ۱۴۰۲ ۴.۴۵۰
کشنده امپاور BD500 ۱۴۰۲ ۴.۸۰۰
کشنده پیلسان۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵.۲۰۰
کشنده شاکمن ۱۴۰۲ ۴.۴۵۰
کامیون تک محور ۱۸ تن DAEWOO ۱۴۰۲ ۳.۶۵۰
کامیون کشنده سی اند سی نیو فیس ۱۴۰۲ ۴.۷۰۰
کشنده رنو تی نیو فیس ۲۰۲۲ ۸.۳۰۰
کشنده رنو تک محور T520 ۲۰۲۲ ۸.۱۰۰
کشنده دافران۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴.۶۵۰
کشنده دیما ۱۴۰۲ ۵.۲۵۰
کامیون باری دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۲.۸۰۰
کامیون تک کمپرسی ۱۴۰۲ ۴.۹۰۰
کامیون جفت باری آمیکو ۱۴۰۲ ۵.۶۰۰
کامیون جفت کمپرسی آمیکو ۱۴۰۲ ۵.۸۵۰
کمپرس باری سی اند سی ۱۴۰۲ ۵.۳۰۰
اسکانیا S500 ۲۰۲۲ ۱۰.۶۰۰
کشنده ۴۸۰KX ۱۴۰۲ ۴.۸۵۰
کشنده دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۳.۹۵۰
کشنده داف ۴۸۰ نیوفیس ۲۰۲۲ ۸.۱۰۰
کشنده ولوو FH500 ۲۰۲۳ ۱۰.۲۰۰
کشنده ولوو FH540 ۲۰۲۲ ۱۰.۵۰۰
کشنده دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶.۴۰۰
کمپرسی امپاور تک ۱۴۰۲ ۲.۴۵۰
کمپرسی پیلسان جفت ۱۴۰۲ ۵.۳۰۰
کشنده ویرا ۴۹۰ ۱۴۰۲ ۴.۶۰۰

 

بروزرسانی ۳۰ مهر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

کامیون مدل قیمت (میلیارد تومان)
سی اندسی نیوفیس ۱۴۰۲ ۴.۶۳۰
سی اند سی ۱۴۰۲ ۴.۵۷۰
سی اند سی ۱۴۰۱ ۴.۵۰۰
دیما ۹ تن ۱۴۰۲ ۱.۶۷۰
دیما ۶ تن ۱۴۰۲ ۱.۶۰۰
الوند ۸ تن ۱۴۰۲ ۱.۵۹۰
الوند ۶ تن ۱۴۰۲ ۱.۵۶۰
جک ۹ تن ۱۴۰۲ ۱.۷۹۰
جک ۶ تن ۱۴۰۲ ۱.۷۰۰
بنز تک کمپرس ۱۴۰۲ ۳.۰۵۰
بنز تک کمپرس ۱۴۰۱ ۲.۹۹۰
بنز تک باری ۱۴۰۲ ۲.۷۳۰
بنز تک باری ۱۴۰۱ ۲.۶۵۰
زیر مایلر کمپرس ۱۴۰۲ ۴.۱۳۰
زیر مایلر کمپرس ۱۴۰۱ ۴.۰۲۰
زیر مایلر باری ۱۴۰۲ ۳.۸۵۰
زیر مایلر باری ۱۴۰۱ ۳.۷۵۰
دافران ۱۴۰۲ ۴.۶۰۰
دافران ۱۴۰۱ ۴.۵۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴.۱۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۱ ۴.۰۲۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴.۵۸۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۱ ۴.۵۰۰
فوتون ۴۶۰ جدید ADR ۱۴۰۲ ۴.۶۳۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴.۸۴۰
امپاور ۱۴۰۱ ۴.۷۰۰
کاایکس ۱۴۰۲ ۴.۹۳۰
کاایکس ۱۴۰۱ ۴.۸۰۰
دایون نیو فیس ۱۴۰۲ ۳.۹۰۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴.۱۶۰
فاو تک ۱۴۰۱ ۴.۰۶۰
فاو جفت ۱۴۰۲ ۴.۴۰۰
فاو جفت ۱۴۰۱ ۴.۳۰۰
کشنده دیما ۱۴۰۲ ۵.۲۵۰
کشنده دیما ۱۴۰۱ ۵.۰۵۰
دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۳.۰۹۰
پیلسان ۱۴۰۲ ۵.۲۵۰
دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶.۰۲۰
شاکمن ۱۴۰۲ ۴.۳۰۰

 

بروزرسانی ۱۹ شهریور ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

نام محصول مدل قیمت ( میلیارد تومان)
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳/۹۵۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۰۰۰
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۲/۸۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۱۰۰
دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶/۱۵۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۳۵۰
پیلسان ۱۴۰۲ ۵/۱۵۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۱۵۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
کاایکس ۱۴۰۲ ۴/۹۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
سی اند سی ۱۴۰۱ ۴/۵۰۰
امپاور  ۱۴۰۲ ۴/۸۰۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۱۵۰
فاو جفت محور ۱۴۰۲ ۴/۳۵۰
دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۳/۹۵۰
شاکمن ۵۲۰ ۱۴۰۲ ۴/۷۰۰

بروزرسانی ۱۳ شهریور ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز دوشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۱۰۰
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۲/۷۵۰
فاو جفت ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
فاو جفت کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۹۰۰
دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۳/۹۵۰
فورس ۸ تن خوابدار ۱۴۰۱ ۱/۷۵۰
جک ۹ تن خوابدار ۱۴۰۱ ۱/۹۰۰
دایون ۹ تن ۱۴۰۱ ۱/۹۰۰
فاو ۸ تن ۱۴۰۱ ۱/۵۵۰
دیما ۹ تن ۱۴۰۱ ۱/۸۰۰
پیلسان  ۱۴۰۲ ۵/۲۰۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۳۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۱۰۰
کا ایکس ۱۴۰۲ ۴/۹۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۷۵۰
سی اند سی ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۸۵۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۱۵۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴/۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۱۰۰
 

بروزرسانی ۲۲ مرداد ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۲/۸۵۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۰۰۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳/۹۵۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۳/۹۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۴۵۰
فاو کمپرسی جفت ۱۴۰۲ ۴/۳۵۰
فاو کشنده جفت ۱۴۰۲ ۴/۴۰۰
فاو کشنده تک ۱۴۰۲ ۴/۰۰۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰
پیلسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵/۲۵۰
شاکمن ۵۲۰ ۱۴۰۲ ۴/۳۵۰
دوو ۱۸ تن ۱۴۰۲ ۳/۷۰۰
سی اند سی ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴/۵۵۰
رنو تک محور ۴۸۰ ۲۰۲۲ ۸/۱۰۰
رنو تک محور ۵۲۰ ۲۰۲۲ ۹/۰۰۰
دافران ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
کشنده دیما ۱۴۰۲ ۵/۲۵۰
دیما ۱۹ تن ۱۴۰۲ ۵/۲۵۰
کاماز تک محور ۱۴۰۲ ۳/۰۰۰
آمیکو تک باری ۱۴۰۲ ۳/۹۰۰
آمیکو کمپرسی جفت ۱۴۰۲ ۵/۰۰۰
پیلسان ۴۴۰ ۱۴۰۱ ۴/۷۰۰
اسکانیا ۵۰۰ ۲۰۲۲ ۱۱/۵۰۰
کشنده KX ۱۴۰۲ ۴/۸۰۰
دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۳/۹۵۰
داف ۴۸۰ ۲۰۲۲ ۸/۱۰۰
FH 500 ۲۰۲۲ ۹/۷۰۰
FH 540 ۲۰۲۲ ۱۰/۳۰۰
دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶/۴۰۰

بروزرسانی ۲۶ تیر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز دوشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۲/۸۵۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۲/۹۰۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴/۱۵۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۳/۹۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
فاو کمپرسی جفت ۱۴۰۲ ۴/۴۵۰
فاو کشنده تک ۱۴۰۲ ۴/۲۰۰
فاو کشنده جفت ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
کشنده امپاور ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰
پیلسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵/۴۰۰
کشنده شاکمن ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
تک C&C 480 ۱۴۰۲ ۴/۵۵۰
رنو تک محور T480 ۲۰۲۲ ۸/۲۰۰
رنو تک محور T520 ۲۰۱۸ ۶/۵۰۰
دافران ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
دیما  ۱۴۰۲ ۵/۲۰۰
تک باری آمیکو ۱۴۰۲ ۴/۰۰۰
جفت کمپرسی آمیکو ۱۴۰۲ ۵/۰۰۰
اسکانیا S500 ۲۰۲۲ ۱۱/۵۰۰
کشنده KX ۱۴۰۲ ۴/۸۰۰
دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
داف ۴۸۰ ۲۰۲۲ ۸/۵۰۰
ولوو FH500 ۲۰۲۲ ۱۰/۰۰۰
ولوو FH540 ۲۰۲۲ ۱۰/۴۰۰
دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶/۰۰۰
 

بروزرسانی ۲۴ تیر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

لیست قیمت:

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۱ ۳/۹۵۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۱ ۴/۴۵۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
امپاور  ۱۴۰۱ ۴/۶۶۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۷۵۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۱ ۴/۰۷۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۱۵۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۱ ۳/۹۲۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳/۰۵۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۱۵۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۳۵۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
دایون  ۱۴۰۲ ۴/۰۰۰
سی اند سی ۱۴۰۲ ۴/۵۵۰
فاو جفت ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
فاو جفت کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۴۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۲۰۲۲ ۱۰/۸۰۰
اف اچ ۵۴۰ ۲۰۲۲ ۱۱/۰۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۲۰۲۳ ۱۱/۰۰۰

بروزرسانی ۱۹ تیر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

فورس ۶ تن : ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶ تن جاخوابدار: ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۸.۵ تن: ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی: ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ باری: ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ باری: ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی: ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون ۴۳۰: ۴.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور: ۴.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده دیما: ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون اچ۵: ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاو تک: ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاو جفت: ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

 

بروزرسانی ۱۱ تیر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
داف نیوفیس ۲۰۲۲ ۸/۶۰۰
داف فیس قدیم ۲۰۲۲ ۸/۳۰۰
اکتروس ۱۸۵۱ ۲۰۲۲ ۱۱/۵۰۰
رنو تی نیوفیس نرمال ۲۰۲۲ ۸/۴۰۰
رنو تی نیوفیس های ۲۰۲۲ ۸/۷۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۱۰۰
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳/۱۳۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۱۳۹۷ ۹/۰۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۱۳۹۸ ۹/۲۰۰
اف اچ ۵۴۰ ۲۰۲۲ ۱۱/۰۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۲۰۲۳ ۱۱/۰۰۰
اسکانیا اس۵۰۰ ۲۰۲۲ ۱۲/۵۰۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۲۵۰
فاو جفت کشنده ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
فاو کشنده کمپرس ۱۴۰۲ ۴/۴۰۰
سی اند سی ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۳۰۰
پیلسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵/۴۰۰
کا ایکس ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴/۹۵۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۷۵۰
 

بروزرسانی ۵ تیر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کشنده وارداتی و تولید داخل در تاریخ دوشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۲ توسط نمایشگاه داران کامیون تهران اعلام شد.

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
دایون نیوفیس ۱۴۰۱ ۴/۰۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۲ ۴/۱۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۱۰۰
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳/۱۳۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
اکتروس ۱۸۵۱ ۲۰۲۲ ۱۱/۵۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۲۰۲۲ ۱۱/۰۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۲۰۲۳ ۱۱/۲۰۰
اف اچ ۵۴۰ ۲۰۲۲ ۱۱/۵۰۰
اسکانیا اس ۵۰۰ ۲۰۲۲ ۱۳/۰۰۰
اسکانیا ۴۵۰ ۲۰۲۲ ۹/۷۰۰
رنو تی نرمال ۲۰۲۲ ۸/۴۰۰
رنو تی های ۲۰۲۲ ۸/۷۰۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۲۵۰
فاو جفت کشنده ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
فاو جفت کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۴۵۰
سی اند سی کشنده  ۱۴۰۲ ۴/۷۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۷۰۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۴۰۰
پیلسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵/۴۰۰
کا ایکس ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴/۹۰۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۸۵۰
 

بروزرسانی ۲۲ خرداد ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز دوشنبه ۲۲ خردا دماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۱۵۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۵۵۰
کا - ایکس ۱۴۰۲ ۵/۲۵۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۹۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴/۱۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۲۵۰
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳/۱۰۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
فاو جفت ۱۴۰۲ ۴/۹۰۰
 

بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت انواع کامیون و کامیون کشنده امروز پنجشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۲ در بازار منتشر شد.

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳/۲۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۳۰۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۴۰۰
امپاور ۱۴۰۲ ۵/۰۰۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
فاو جفت ۱۴۰۲ ۵/۱۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۹۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۸۰۰

بروزرسانی ۷ خرداد ۱۴۰۲: طی روزهای اخیر همراه با کاهش قیمت در بخش خودروهای سواری، ریزش قیمت شدیدی در بخش خودروهای کار و تجاری رخ داده است.

نام محصول قیمت مدل ۴۰۲ (تومان)
۱۹۲۴ تک ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۲۴ باری ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۴.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو کمپرسی جفت محور ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو کشنده تک ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فاو کشنده جفت ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
امپاور ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیلسان ۴۸۰ ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شاکمن ۵۲۰ ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون تک دوو ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده دوو ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سی اند سی تک ۴۸۰ ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنو T480 ۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنو T520 (2019) ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دافران ۴۸۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده دیما  ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کاموین دیما ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تک باری آمیکو ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کمپرسی جفت آمیکو ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
اسکانیا S500 ۱۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده KX ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
دایون ۴۳۰ ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
داف ۴۸۰ ۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ولوو FH500 ۱۰.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ولوو FH540 ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱ خرداد ۱۴۰۲: امروز دوشنبه اول خردادماه ۱۴۰۲ در بازار خودروهای سنگین علی الخصوص کشنده های چینی شاهد قیمتهایی پایین بودیم بطوری که میتوان گفت حدود چند ماهی است این قیمتها در بازار تبدیل به رویا شده بود.

نام محصول قیمت (تومان)
کشنده فوتون ۴۳۰ ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 کشنده امپاور ۵‌.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
 کشنده دیما ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فوتون اچ۵ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده دافران ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
 کشنده کا ایکس ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
 کشنده فاوتک ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲: قیمت خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین در بازار امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

بازار خودروهای تجاری همچنان در رکود کامل و همراه با کاهش قیمت همراه می باشد.
 

نام محصول قیمت (تومان)
شیلر مدل ۱۴۰۱ ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۶ تن مدل ۱۴۰۱ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۶ تن جاخوابدار ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
فورس ۸.۵ تن مدل ۱۴۰۱ ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون ۱۹۲۴ باری ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون ۲۶۲۴ باری ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فوتون ۴۳۰ ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده امپاور ۵‌.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده دیما ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فوتون ۴۶۰ ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فاو تک مدل ۱۴۰۱ ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کشنده فاو جفت مدل ۱۴۰۱ ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲: با ورود تعداد زیادی از کشنده های وارداتی، بازارکشنده های چینی وارد رکود شدیدی شده است که حتی افزایش قیمت دلار نیز نتوانسته گره‌ گشا باشد. 

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
شیلر ۱۴۰۱ ۱.۶۵۰
فورس ۶ تن ۱۴۰۱ ۱.۷۵۰
فورس ۶ تن خوابدار ۱۴۰۱ ۱.۸۸۰
فورس ۸.۵ تن ۱۴۰۱ ۲.۲۰۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳.۴۰۰
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳.۳۰۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴.۴۵۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴.۵۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴.۶۵۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۵.۲۵۰
امپاور ۱۴۰۲ ۵.۳۵۰
دیما ۱۴۰۲ ۶.۳۰۰
فاو تک ۱۴۰۱ ۴.۷۵۰
فاو جفت ۱۴۰۱ ۴.۸۵۰

 

بروزرسانی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲: قیمت خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین در بازار امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

شیلر: ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶ تن: ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶ تن جاخوابدار: ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۸.۵ تن: ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون ۴۳۰ مدل ۱۴۰۲: ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور باکولر و کیت مدل ۱۴۰۲: ۵‌.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده دیما مدل ۱۴۰۲: ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون اچ۵ مدل ۱۴۰۲: ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوتک: ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاو جفت: ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون دیزل: ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون اتوماتیک مدل ۱۴۰۲: ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمتهای فوق برای مدل ۱۴۰۱، بدون‌کاربری، بدون مالیات نقل وانتقال، با پلاک گذر (بجز کشنده)، ومالیات نقل و انتقال خودرو با خریدار می باشد.

 

بروزرسانی ۲۷ فروردین ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت انواع کامیون و کشنده ساخت داخل و وارداتی در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

 

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان) توضیحات
باری تک ۱۹۲۴ ۱۴۰۲ ۳.۴ شاسی
کمپرسی تک ۱۹۲۴ ۱۴۰۲ ۳.۵ شاسی
باری جفت ۲۶۲۴ ۱۴۰۲ ۴.۹ شاسی
کمپرسی جفت ۲۶۲۴ ۱۴۰۲ ۴.۸ شاسی
فوتون H4 ۱۴۰۲ ۴.۸ ---
فوتون H5 ۱۴۰۲ ۵.۵ ---
فاو کمپرسی جفت محور ۱۴۰۲ ۴.۸ شاسی و اتاق دار
فاو کشنده تک محور ۱۴۰۲ ۵.۲ ---
فاو کشنده جفت محور ۱۴۰۲ ۵.۵ ---
کشنده امپاور ۱۴۰۲ ۵.۵ ---
پیلسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۶ ---
کشنده شاکمن ۱۴۰۲ ۶.۱ ---
کامیون دوو ۱۴۰۲ ۳.۷ شاسی
کشنده C&C ۱۴۰۲ ۵.۳ ---
کشنده رنو T480 ۲۰۱۹ ۷.۶ ---
کشنده رنو T520 ۲۰۱۹ ۸ ---
دافران ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵.۸ ---
کشنده دیما ۱۴۰۲ ۶.۴ ---
کامیون دیما ۱۴۰۲ ۳.۴ ---
تک باری آمیکو ۱۴۰۲ ۵.۲ شاسی و اتاق
کمپرسی جفت آمیکو ۱۴۰۲ ۵.۴ شاسی و اتاق
کشنده کاماز جدید ۱۴۰۲ ۷.۱ ---
کامیون جفت محور کاماز ۱۴۰۰ ۵.۷ شاسی
کشنده KX ۱۴۰۲ ۵.۹ ---
کشنده دایون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۵.۱ ---
داف ۴۸۰ ۲۰۲۲ ۸.۸  
ولوو FH500 ۲۰۲۲ ۱۰.۵ پلاک شده ۲ خط و ۳ خط
ولوو FH540 ۲۰۲۲ ۱۲.۷ ---
کشنده دوو ۴۴ تن ۱۴۰۲ ۶.۴ ---
 

بروزرسانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲: جدیدترین قیمت انواع کامیون باری، کمپرسی و کشنده در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

قیمت روز انواع کامیون در بازار / فروردین 1402

 

بروزرسانی ۸ فروردین ۱۴۰۲: قیمت انواع خودروهای تجاری در بازار امروز سه شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲

شیلر: ۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶تن: ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶تن جاخوابدار: ۱.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۸.۵تن: ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون ۴۳۰مدل ۱۴۰۲: ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور: ۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور باکولردرجا: ۵.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور باکولروکیت: ۵‌.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده دیمامدل ۱۴۰۲: ۶.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون اچ۵ مدل ۱۴۰۲: ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوتک: ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوجفت: ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون دیزل: ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون اتوماتیک: ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

 

بروزرسانی ۲۵ آذر ۱۴۰۱: از اواسط آذرماه وضعیت بازار کامیون تقریبا از رکود خارج شده و کم کم شاهد افزایش قیمت کامیون های داخلی و افزایش میزان خرید و فروش کامیون بوده ایم.

از اوایل آذرماه با افزایش قیمت دلار و یورو کم کم کامیونهای وارداتی پلاک شده نیز افزایش قیمت داشته اند اما قیمت کامیون وارداتی که مستقیم از اروپا خریداری می‌شوند به دلیل قانون سن کمتر از سه سال کامیون های وارداتی و از طرفی پایان سال ۲۰۱۹ کاهش چشم گیری را داشته است.

به نحوی که قیمت کامیون داف ۲۰۱۹ که تا ماه های گذشته بین ۸۵ تا ۹۵ هزار یورو خریداری می‌شد در این زمان تا حدود قیمت ۶۵ تا ۷۵ هزار یورو به فروش می‌رسد.

بدلیل افزایش قیمت دلار شاهد افزایش چشم گیر قیمت کامیون وارداتی پلاک و ترخیص شده بوده ایم.

از طرفی افزایش قیمت ناگهانی کامیون های اروپایی باعث ایجاد اختلاف قیمت زیاد میان قیمت کامیون چینی و اروپایی بازار شد که این موضوع باعث افزایش درخواست خرید کامیون چینی در بازار و بالا رفتن قیمت کامیون های چینی در بازار شده است. بدلیل افزایش قمیت کامیون و بوجود آمدن بازار داغ خرید و فروش ،میزان فروش کامیون های لیزینگی و خرید کامیون اقساطی نیز بسیار کاهش یافته و فروشندگان بیشتر تمایل دارند کامیون را به صورت نقدی به فروش برسانند.

 

قیمت کامیون وارداتی

توجه قیمت کامیون ها حدودی و بر اساس کامیون های تمام فول آپشن است.

قیمت کامیون وارداتی پلاک شده

قیمت ولوو اف اچ۵۰۰ نیوفیس ۲۰۲۲ فول آپشن حدود ۱۰.۵ میلیارد تومان
قیمت کامیون رنو تی وارداتی پلاک شده مدل ۲۰۱۹ حدود ۷.۳ و مدل ۲۰۲۱ حدود ۸ میلیارد تومان
قیمت کامیون داف وارداتی پلاک مدل ۲۰۱۸ حدود ۶ و مدل ۲۰۲۱ حدود ۷.۸ میلیارد تومان

قیمت کامیون کارکرده داخلی

قیمت ولوو اف اچ۵۰۰ مدل ۹۸ کم کار حدود ۸.۵ تا ۹.۵ میلیارد تومان
قیمت کامیون ولوو اف اچ۴۸۰ مدل ۹۰ و ۹۱ حدود ۵.۵ تا ۶.۳ میلیارد تومان
قیمت کامیون ولوو اف اچ ۸۳ حدود ۴.۲ تا ۴.۶ میلیارد تومان
قیمت اسکانیا ار۴۵۰ مدل ۹۷ کم کار حدود ۷.۵ تا ۸.۲ میلیارد تومان
قیمت اسکانیا جی ۴۰۰ مدل ۲۰۱۴ حدود ۵.۸ تا ۶.۳ میلیارد تومان
قیمت کامیون رنو پرمیوم۴۶۰ حدود ۴.۲ تا ۴.۸ میلیارد تومان

قیمت کامیون چینی صفر

قیمت کامیون ام پاور صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۳ (بدون کولر درجا) و ۴.۴ (با کولر درجا) میلیارد تومان
قیمت کامیون فوتون ۴۶۰ صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۳ میلیارد تومان
قیمت کامیون فوتون دنده ایی ۴۳۰ حدود ۳.۶۴ میلیارد تومان
قیمت کامیون دافران صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۲۵ میلیارد تومان
قیمت کامیون کا ایکس۴۸۰ صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۵۵ میلیارد تومان
قیمت کامیون دیما صفر ۱۴۰۱ حدود ۴.۹ میلیارد تومان
قیمت کامیون دایون نیوفیس صفر ۱۴۰۱ حدود ۳.۸ میلیارد تومان
قیمت کامیون فاو صفر ۱۴۰۱ تک محور حدود ۴.۱ میلیارد تومان
قیمت کامیون بنز تک ۱۹۲۴  کمپرسی صفر حدود ۲.۲ میلیارد تومان
قیمت کامیون بنز تک ۱۹۲۴  باری صفر حدود ۲.۴ میلیارد تومان
قیمت کامیون بنز ۲۶۲۴ صفر کمپرسی حدود ۳.۱ میلیارد تومان
قیمت کامیون بنز ۲۶۲۴ صفر باری حدود ۳.۴ میلیارد تومان

ایران جیب

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar