قیمت انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران / شهریور ۱۴۰۲

بروزرسانی در: دوشنبه 27 شهریور 02 ساعت 16:51
قیمت انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران / شهریور 1402

بروزرسانی ۲۷ شهریور ۱۴۰۲: نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.

سایز قیمت مصرف کننده (یک حلقه لاستیک)
ایران تایر
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۸۰.۱۴ ۲.۷۵۰.۰۰۰
کویر تایر
۲۳۵.۵۵.۱۸ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۸ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۲.۳۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۰.۱۷ ۲.۲۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۰.۱۷ ۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۵.۶۵.۱۷ ۳.۲۰۰.۰۰۰
بارز
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۷۰.۱۶ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۲۶۵.۶۵.۱۷ ۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۶ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۱.۸۰۰.۰۰۰
یزد تایر
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۸۰.۱۴ ۲.۹۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۹۵۰.۰۰۰
 

بروزرسانی ۱۰ مرداد ۱۴۰۲: جدول قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز سه شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مدل قیمت مصرف کننده برای یک حلقه لاستیک (تومان)
کویرتایر
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۸ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۲.۶۲۵.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۲.۴۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۰.۱۷ ۲.۱۲۵.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۶۵.۶۰.۱۸ ۲.۷۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۰.۱۷ ۲.۴۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ ۲.۱۲۵.۰۰۰
۲۶۵.۶۵.۱۷ ۲.۹۵۰.۰۰۰
بارز
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۹۷۵.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۱.۶۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۲۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۲.۳۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۸۲۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۵.۶۵.۱۷ ۲.۹۷۵.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۶ ۲.۰۰۰.۰۰۰
ایران تایر
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۶۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۸۰.۱۴ ۲.۷۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱.۶۰۰.۰۰۰
یزد تایر
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۲۷۵.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۸۰.۱۴ ۲.۹۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۲.۰۷۵.۰۰۰

بروزرسانی ۲ خرداد ۱۴۰۲: جدول قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. 

برند سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
یزدتایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۱.۶۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۶۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۶۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۶ ۱.۴۰۰.۰۰۰
کویرتایر ۲۱۵.۵۵.۱۷ ۱.۵۷۵.۰۰۰
۲۱۵.۴۵.۱۸ ۱.۶۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۹ ۲.۳۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۸ ۱.۹۷۰.۰۰۰
بارز ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۶ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۱.۵۷۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۱.۶۳۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۱.۷۸۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۱.۵۱۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۸۰۰.۰۰۰
ایران تایر ۲۰۵.۵۵.۱۶ ۹۷۵.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۵۲۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۲۶ آبان ۱۴۰۱: لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ منتشر شد.

مدل

قیمت (تومان)

ایران تایر

۲۰۵.۶۰.۱۵

۱.۰۰۰.۰۰۰

۱۷۵.۶۰.۱۳

۶۵۰.۰۰۰

۱۶۵.۶۵.۱۳

۵۵۰.۰۰۰

۲۰۵.۶۰.۱۴

۸۵۰.۰۰۰

۲۰۵.۵۵.۱۶

۱.۰۰۰.۰۰۰

کویر

۲۳۵.۵۵.۱۸

۱.۷۵۰.۰۰۰

۲۳۵.۶۰.۱۸

۱.۸۵۰.۰۰۰

۲۰۵.۵۵.۱۶

۱.۳۵۰.۰۰۰

۲۱۵.۶۵.۱۶

۱.۶۰۰.۰۰۰

۲۰۵.۵۰.۱۶

۱.۲۰۰.۰۰۰

۲۲۵.۵۵.۱۸

۱.۵۵۰.۰۰۰

۲۲۵.۶۵.۱۷

۱.۷۰۰.۰۰۰

۲۱۵.۴۵.۱۸

۱.۵۰۰.۰۰۰

۲۱۵.۶۰.۱۷

۱.۵۵۰.۰۰۰

۲۰۵.۵۰.۱۷

۱.۳۰۰.۰۰۰

۲۶۵.۶۰.۱۸

۲.۴۵۰.۰۰۰

۲۲۵.۶۰.۱۸

۱.۷۰۰.۰۰۰

۲۱۵.۵۵.۱۷

۱.۵۰۰.۰۰۰

۲۵۵.۴۵.۲۰

۲.۱۰۰.۰۰۰

۲۳۵.۶۵.۱۷

۱.۶۰۰.۰۰۰

۲۳۵.۵۵.۱۹

۱.۸۵۰.۰۰۰

یزد تایر

۲۰۵.۶۰.۱۵

۱.۴۰۰.۰۰۰

۲۰۵.۶۰.۱۴

۱.۱۵۰.۰۰۰

۲۰۵.۵۵.۱۶

۱.۳۵۰.۰۰۰

۱۸۵.۶۵.۱۴

۱.۰۰۰.۰۰۰

۱۸۵.۶۵.۱۵

۱.۰۰۰.۰۰۰

۱۶۵.۶۵.۱۳

۶۵۰.۰۰۰

۱۷۵.۶۰.۱۳

۷۵۰.۰۰۰

۱۷۵.۷۰.۱۳

۷۵۰.۰۰۰

۲۱۵.۵۵.۱۷

۱.۴۰۰.۰۰

۲۰۵.۵۰.۱۶

۱.۲۵۰.۰۰۰

۲۱۵.۶۰.۱۶

۱.۳۰۰.۰۰۰

بارز

۱۸۵.۶۵.۱۴

۱.۰۰۰.۰۰۰

۲۰۵.۶۰.۱۴

۱.۱۰۰.۰۰۰

۱۸۵.۶۵.۱۵

۱.۰۰۰.۰۰۰

۲۳۵.۶۰.۱۶

۱.۶۰۰.۰۰۰

۲۰۵.۵۵.۱۶

۱.۴۰۰.۰۰۰

۲۲۵.۶۵.۱۷

۱.۵۵۰.۰۰۰

۲۱۵.۶۵.۱۶

۱.۳۰۰.۰۰۰

۲۳۵.۶۵.۱۷

۱.۶۰۰.۰۰۰

۲۰۵.۵۰.۱۶

۱.۱۰۰.۰۰۰

۱۷۵.۷۰.۱۳

۷۵۰.۰۰۰

۱۶۵.۶۵.۱۳

۶۵۰.۰۰۰

۲۳۵.۶۰.۱۸

۱.۸۵۰.۰۰۰

۲۰۵.۶۰.۱۵

۱.۳۰۰.۰۰۰

۱۶۵.۶۵.۱۳

۶۵۰.۰۰۰

۱۷۵.۶۰.۱۳

۷۵۰.۰۰۰

۲۲۵.۷۰.۱۶

۱.۷۰۰.۰۰۰

 

 

بروزرسانی ۱۷ فروردین ۱۴۰۱: لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ منتشر شد.

برند سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۷۵,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۷۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۷۵.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۴۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۹۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۹۲۵.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۷۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۷۵.۰۰۰
کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۵۰,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۴۶۵.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۲۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۴۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۷۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۶۷۵,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۰۰,۰۰۰
بارز ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۷۵.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۴۷۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۵۸۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۷۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵ ۴۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴ ۶۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۴۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ ۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۰۰.۰۰۰
ایران تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۵۰,۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۴۷۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۸۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۴۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۵۷۵,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۲۵.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۵۰.۰۰۰

 

لیست قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ اعلام شد.
 

برند

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)

یزد تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰۰,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۴۸۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۷۵,۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۷۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ---
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۲۵.۰۰۰
کویر تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۴۵.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۴.۱۴ ۷۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۷۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۷۵۰.۰۰۰
بارز ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۷۵.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۵۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۴۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵ ۵۷۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۲۵.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۱.۲۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ ۱.۲۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۵۰.۰۰۰
ایران تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۴۷۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۷۵,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۱۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۵۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۲۵.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۵۰.۰۰۰

 

ایران جیب

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar