• قیمت پراید

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 131 SE
  151 SE
  111 SE
  111 SE
  131 SE
  132 SE
  141
  151 SE
  صبا
 • 390,000,000
  330,000,000
  420,000,000
  214,000,000 الی 307,000,000
  214,000,000 الی 292,000,000
  219,000,000 الی 282,000,000
  209,000,000 الی 226,000,000
  239,000,000 الی 317,000,000
  134,000,000 الی 181,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۲

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 173,000,000 الی 181,000,000
  179,000,000 الی 194,000,000
  184,000,000 الی 196,000,000
  189,000,000 الی 206,000,000
  219,000,000 الی 282,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پراید ۱۳۱

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
  دوگانه سوز
 • 390,000,000
  184,000,000 الی 201,000,000
  186,000,000 الی 193,000,000
  194,000,000 الی 201,000,000
  194,000,000 الی 199,000,000
  214,000,000 الی 292,000,000
  209,000,000 الی 246,000,000
 • قیمت پراید وانت

 • صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  لاینر
  آپشنال
  SE
  آپشنال
  لاینر
 • 330,000,000
  338,000,000
  300,000,000
  239,000,000 الی 317,000,000
  293,000,000 الی 307,000,000
  0 الی 0
 • قیمت پراید ۱۴۱

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • معمولی
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 139,000,000 الی 176,000,000
  169,000,000 الی 191,000,000
  175,000,000 الی 187,000,000
  184,000,000 الی 196,000,000
  209,000,000 الی 226,000,000
 • قیمت پراید ۱۵۱

 • صفر
  صفر
  صفر
  صفر
  کارکرده
  کارکرده
 • SE
  تیپ DA
  لاینر
  آپشنال 1401
  SE
  آپشنال
 • 330,000,000
  0
  338,000,000
  300,000,000
  239,000,000 الی 317,000,000
  293,000,000 الی 307,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۲ بنزینی

 • کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • ساده
  SX
  SL
  EX
  SE
 • 168,000,000 الی 176,000,000
  174,000,000 الی 189,000,000
  179,000,000 الی 191,000,000
  184,000,000 الی 201,000,000
  214,000,000 الی 277,000,000
 • قیمت پراید ۱۳۱ بنزینی

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • 99
  SX
  SL
  LE
  EX
  SE
 • 390,000,000
  179,000,000 الی 196,000,000
  181,000,000 الی 188,000,000
  189,000,000 الی 196,000,000
  189,000,000 الی 194,000,000
  209,000,000 الی 287,000,000
 • قیمت پراید ۱۱۱

 • صفر
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
  کارکرده
 • SE 99
  SE
  LX
  SL
  SX
  EX
 • 420,000,000
  214,000,000 الی 307,000,000
  194,000,000 الی 194,000,000
  189,000,000 الی 196,000,000
  194,000,000 الی 206,000,000
  199,000,000 الی 231,000,000