• قیمت ام جی ۶

  • کارکرده
    کارکرده
  • 2012-2015 gt فیس قدیم
    2015-2016 gt نیوفیس
  • 680,000,000 الی 1,020,000,000
    790,000,000 الی 1,070,000,000