برچسب: آرﻳﺴﺎن 2

بروزرسانی در: شنبه 12 اسفند 02 ساعت 12:47
ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ خودرو آرﻳﺴﺎن 2 دارای اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU۷P CNG و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ۵ دﻧﺪه دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺜﺒﻴﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻢ ...