برچسب: آلودگی صوتی

رئیس پلیس تهران از برخورد با تخلفات رانندگی مانند دور دور کردن در معابر تهران خبر داد و گفت: در سه روز اخیر ۵۵۹ دستگاه خودروی مزاحم به خاطر ارتکاب تخلفاتی مانند مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، دور دور و … توقی ...