برچسب: احتراق داخلی

آیا موتورهای احتراق داخلی به دست فراموشی سپرده خواهند شد؟
گاهی فکر می کنیم راه حل نهایی، کنار گذاشتن امکانات و زیرساخت های فعلی به طور کلی و روی آوردن به روشهایی مدرن است. شاید کنار گذاشتن تکنولوژی کهنه و رفتن به سراغ افق های مدرن، تنها راه موفقیت به نظر برسد ولی بعضا نیاز است ...