برچسب: ارز ترجیحی

اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو می گوید اگر چه مدتهاست خودروسازان از ارز ترجیحی استفاده نمی کنند اما بازار خودرو به دلیل شکاف بین عرضه و تقاضا یک استثناست بنابراین هر اتفاقی که در اقتصاد رخ می دهد تاثیرش در بازار خودرو بیش از سایر ...