برچسب: ارز خانگی

بررسی طرح واردات خودرو با ارز خانگی
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت شناسایی منشأ ارزهای خانگی گفت: امروزه منشأ بسیاری از دادوستدها در بازارهای مالی ارزهای خانگی است به همین دلیل با شناخت منشأ ارزهای خانگی یا ارزهای بازار غیررسمی بسیاری از مشکلات کشور ...