برچسب: ارز ۴۲۰۰ تومانی

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت تهران با بیان اینکه صنعت خودرو از همان ابتدا از ارز 4200 تومانی استفاده نکرده است، گفت: در مقطعی و در همان اوایل سال 1397 ارز ترجیحی به صنعت خودرو داده شد و سپس ب ...