برچسب: استان‌ های پرتصادف

تصادفات رانندگی در ایران بحرانی است که تازگی ندارد، کارشناسان راهداری و پلیس راهور براین اعتقادند که در ایران در بروز تصادفات جاده ای، سه عامل انسان، خودرو و جاده سهیم است و حوادث رانندگی در ایران پس از آلودگ ...