برچسب: استیضاح فاطمی امین

احمد علیرضا بیگی درباره درخواست نمایندگان از دولت برای معرفی 3 وزیر صمت، بازرگانی و کار گفت: برای معرفی مجدد وزیر صمت ابتدا باید تکلیف وزارت بازرگانی معلوم شود سپس برایش وزیر معرفی کنیم زیرا به جهت قانونی وزارت ...