برچسب: اسقاط خودروها

پیشنهاد هایی برای کاهش هزینه های اسقاط خودرو
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با ارائه پیشنهاد هایی برای کاهش هزینه های اسقاط خودرو از بی تفاوتی سازمان های مرتبط نسبت به مشکلات زیست محیطی و اقتصادی خودرو های فرسوده خبر داد. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خ ...