برچسب: اسقاط کامیون

هزینه اسقاط کامیون ها از جیب مردم
واردات ۱۰هزار کامیون براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ به معنی نیاز به اسقاط ۱۰هزار کامیون فرسوده برای واردات(یک اسقاط به ازای واردات هر کامیون) و اسقاط حدود ۳۵۰۰ کامیون دیگر برای شماره گذاری(۳ اسقاط برای هر ۹ خودرو) است. این نیا ...