برچسب: اوراق سلف موازی

حل مشکل تامین مالی خودروسازان با انتشار اوراق سلف موازی خودرو
رسول علی محمدی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: اوراق سلف موازی برای صنعت خودرو، ابزار تامین مالی مناسب محسوب می‌شود. علی‌محمدی از جمله مزایای این ابزار را حل مشکل تامین مالی خودروسازان، تکمیل طرح‌های توسعه‌ای خودروسازان ...