برچسب: ایساکو کارت عیدانه

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، مهدی اسماعیل بگی، گفت: این کارت که در حال حاضر توزیع آن به صورت محدود آغاز شده و در صورت استقبال با سرعت در اختیار متقاضیان بیشتری قرار می گیرد، امکان خرید بسته پیشنهادی کی ...