برچسب: برنامه صنعت خودرو

«آینده پژوهی»، در حقیقت بررسی و تحلیل روندها و اتفاقات گذشته و کنونی و از طرف دیگر رسیدن به پیش بینی ها و سناریوهای احتمالی در سال های آینده، در صورت تداوم روند گذشته و فعلی است. در گفت و گویی با مهندس ساسان ...