برچسب: بورس قیمت خودرو

بررسی طرح بورس برای قیمت خودرو
در پی چالش و موانع رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو، نهاد ریاست جمهوری اقدام به تهیه طرحی با عنوان «ساماندهی صنعت خودرو به سوی پیشتازی» کرده است. این طرح برای ارائه نظرات کارشناسی به برخی از مراکز پژوهشی رسمی کشور ارسال شد ...