برچسب: بیمه بیکاری

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به عدم بهره‌مندی رانندگان بین شهری از بیمه بیکاری و توقف فعالیت و دشواری معیشت آنها در دو ماه اخیر از متولیان امر خواست تا با توجه به مشخص بودن لیست اسامی و بیمه ...