برچسب: تاتارستان

آلک کاریچنکو عصر دوشنبه 31 مرداد در جلسه جمع بندی مذاکره هیأت تجاری جمهوری تاتارستان با استان گلستان که با حضور استاندار گلستان برگزار شد، اظهار کرد: حجم مبادلات جمهوری تاتارستان و ایران طی چند ماه اخیر افزایش ...