برچسب: تاتارستان

همکاری تاتارستان با ایران در صنعت خودروسازی
آلک کاریچنکو عصر دوشنبه 31 مرداد در جلسه جمع بندی مذاکره هیأت تجاری جمهوری تاتارستان با استان گلستان که با حضور استاندار گلستان برگزار شد، اظهار کرد: حجم مبادلات جمهوری تاتارستان و ایران طی چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده ...