برچسب: تبعیض بین زن و مرد

تبعیض بین زن و مرد در تست تصادف
کارولین کریادو پرز در کتاب خود با عنوان «زنان نامرئی: داده های جانبدارانه در دنیایی که برای مردان طراحی شده است» می گوید در تصادف زنان راننده، جراحت های شلاقی بیشتر و شدیدتر است چون ترکیب ماهیچه های گردن زنان با مردان مت ...