برچسب: تحریم خرید

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
آیا تحریم خرید خودروی صفر سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد؟
یک کارشناس صنعت خودرو عقیده دارد: تا زمانی که فاصله معناداری در قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، خروج سفته گری غیرممکن است. به نوعی، تمام فروشندگان اعم از واردکننده و تولیدکننده باید مجاز به عرضه در حاشیه بازار باشند و دس ...