برچسب: تحقیق و تفحص خودرو

کپی کردن تحقیق و تفحص های جدید خودرو از گزارش های قبلی
طرح «تحقیق و تفحص» یکی از ابزارهای قانونی در اختیار نمایندگان مجلس است که با انجام آن می توانند نقش نظارتی مجلس را عملی سازند. در آخرین تجربه، نمایندگان دوره یازدهم و فعلی مجلس که از دوره آن خرداد سال 1399 تشکیل شده، انج ...