برچسب: تخلفات خودروسازان

مقامات قضایی به تخلفات خودروسازان رسیدگی کنند
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دلایل مشکلات موجود در خودروسازی گفت: مشکلات خودروسازی ناشی از مدیریت دولتی این صنعت است چون در صنایعی که مدیریت دولتی وجود داشته و بخش خصوصی دخالتی در اداره امور ندارد مشکلات ه ...