برچسب: ترکمنستان

در مقابل تصمیمات ترکمنستان چه باید کرد؟
محمدعلی بیک، کارشناس حمل و نقل جاده ای بر این باور است اگر ایران می خواهد تقابلی داشته باشد، باید دور از احساسات و هیجان بوده و با اقتدار تصمیمات لازم گرفته شود. چون نتیجه هر اقدامی، متوجه کمپانی های حمل و نقل بین المللی ...