برچسب: توقف اسقاط خودرو

افزایش سن ناوگان حمل و نقل با توقف اسقاط خودرو و واردات
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در میزگرد امروز رادیوگفتگو درخصوص چالشهای پیش روی طرح اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: از سال 97 که واردات خودرو ممنوع شد به نوعی تمام منابع مالی اجرای طرح اسقاط خودرو دچار مشکل شد. در کنار این مو ...