برچسب: خودروسازان جهان

شرایط دشوار خودروسازان جهان
خودروسازان با یک طوفان کامل عوارض گمرکی، سقوط تقاضا در بازار حساس چین و پس زدن شدید خودروهای دیزلی رو به رو هستند. همه اینها با هم این تجارت را متزلزل می‌کند. ...