برچسب: خودروسازان غربی

افت فروش خودروسازان غربی
فروش خودروسازان غربی در ماه مارس با افت ۷. ۳ درصدی رو به رو شده است. در ماه مارس سال جاری تقاضا برای خودروهای جدید از ۷. ۱ میلیون دستگاه در مدت مشابه سال ۲۰۱۸ به ۶۴. ۱ میلیون دستگاه رسیده است. ...